Siirry suoraan sisältöön

Työfysioterapia (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA40-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 23.09.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 100

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Eija Viitala
 • Sari Soutukorva

Opetusryhmät

 • Verkkotapaaminen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen pienryhmätyöskentely (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Kokoava osaamistesti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • FYK20
  Fysioterapeuttikoulutus 20K, Lappeenranta
 • HLPRFYS20S
  Fysioterapeuttikoulutus 20S Lappeenranta
 • HLTIFYS20S
  Fysioterapeuttikoulutus 20S Lahti

Pienryhmät

 • Verkkotapaaminen
 • Itsenäinen pienryhmätyöskentely
 • Kokoava osaamistesti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata työterveyshuollon toimintakenttää ja sitä säätelevää työlainsäädäntöä
- analysoida työympäristöä, siihen liittyviä kuormitustekijöitä ja työntekijän kuormittumista sekä tuottaa työpaikkaselvitysraportin toimenpide-ehdotuksineen
- tunnistaa ja ehkäistä työperäisten sairauksien riskitekijöitä sekä työntekijöiden kuntoutustarpeita ja toteuttaa työkykyä edistävää ja ylläpitävää toimintaa
- toimia hyvän työfysioterapiakäytännön mukaisesti monialaisissa tiimeissä ja yhteistyössä työntekijän ja työpaikan kanssa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu Lahden ja Lappeenrannan yhteistoteutuksena. Lisäksi opintojakso järjestetään osin moniammatillisesti terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa, jotta perusopinnoista lähtien tulee tutuksi työterveyshuollon moniammatillinen toimintatapa. Opiskelu sisältää itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä verkossa sekä yhteisiä, moniammatillisia Zoom-tapaamisia.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso ajoittuu viikoille 33-38.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson Moodle-sivuilla.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana analysoidaan leipomoyrityksen työpaikkaselvityksen tuloksia sekä suunnitellaan terveystarkastuksen, työkyvyn arvioinnin ja terveyssuunnitelman sisältö kyseisen yrityksen yrittäjälle.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakson hylättyjä osaamistestejä voi uusia kaksi kertaa.

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutetaan verkossa (Zoom, Moodle).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa 135 tuntia opiskelijan työtä.
Yhteisiä Zoom-tapaamisia on noin 1op (28h). Loppuosa opintojaksosta on itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä osaamistestien suorittamista.

Sisältö

Työterveyshuolto, työfysioterapia ja sen sisällöt, periaatteet
Työterveyshuollon toimintaympäristö
Työlainsäädäntö, työterveyslaki ym
Työsuojelu ja sen osa-alueet
Työperäiset (TULE) sairaudet
Ergonomia
Työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma (sisältäen työn kuormitustekijöiden arviointimenetelmät)
Terveystarkastus, työkyvyn arviointi ja terveyssuunnitelma
Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki
Työikäisen terveyskäyttäytyminen ja TANO (tiedon anto, ohjaus ja neuvonta)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Osaamisen kehittymistä tukee lukukausien 1.-4. opintojaksot.

Arviointimenetelmät

Työsuojelun Testaa tietosi -testi (hyv./hyl.)
Työperäiset sairaudet ja työlääketiede -osaamistesti (hyl. – K5)
Ergonomian osaamistesti (hyl. – K5)
Opintojakson osaamistesti Zoom-kertojen sisällöistä (hyl. – K5)

Ryhmätyöskentelyihin osallistuminen ja ryhmätehtävien palautus

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt opintojakson osaamistestejä hyväksytysti ja/tai opiskelija ei ole osallistunut ryhmätehtäviin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tietää työterveyshuollon toimintakentästä ja sitä säätelevästä lainsäädännöstä. Hän tunnistaa joitakin työympäristön kuormitustekijöitä ja tietää työpaikkaselvitysprosessin pääpiirteitä. Opiskelija tunnistaa joitakin työperäisten sairauksien riskitekijöitä ja työntekijöiden kuntoutustarpeita. Hän tietää moniammatillisuuden merkityksen työterveyshuollossa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata työterveyshuollon toimintakenttää ja sitä säätelevää lainsäädäntöä. Hän osaa analysoida työympäristöä, siihen liittyviä kuormitustekijöitä ja työntekijän kuormittumista. Hän hallitsee työpaikkaselvitysprosessin pääpiirteet ja osaa antaa joitakin toimenpide-ehdotuksia. Hän osaa tunnistaa ja ehkäistä yleisimpiä työperäisten sairauksien riskitekijöitä sekä työntekijöiden kuntoutustarpeita. Hän osaa suunnitella työkykyä edistävää ja ylläpitävää toimintaa. Opiskelija ymmärtää moniammatillisuuden merkityksen työterveyshuollossa ja pyrkii moniammatilliseen työtapaan.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata työterveyshuollon toimintakenttää ja sitä säätelevää lainsäädäntöä sekä soveltaa näitä omaan toimintaansa. Hän osaa analysoida perusteellisesti työympäristöä, siihen liittyviä kuormitustekijöitä ja työntekijän kuormittumista. Opiskelija hallitsee työpaikkaselvitysprosessin periaatteet, ja hänellä on valmiudet osallistua työpaikkaselvitykseen ja antaa perusteltuja toimenpide-ehdotuksia osana työpaikkaselvitysprosessia. Opiskelija osaa tunnistaa ja ehkäistä työperäisten sairauksien riskitekijöitä. Hän osaa tunnistaa työntekijöiden kuntoutustarpeita. Opiskelija osaa suunnitella työkykyä edistävää ja ylläpitävää toimintaa tarvelähtöisesti ja perustellusti. Opiskelija ymmärtää moniammatillisuuden merkityksen työterveyshuollossa ja hyödyntää moniammatillisuutta omassa toiminnassaan.