Siirry suoraan sisältöön

Lasten ja nuorten fysioterapia (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA39-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

06.10.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 35

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Elina Herttuainen
 • Sirpa Silaste

Opetusryhmät

 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Opintokäynti/ekskursio 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPRFYS21K
  Fysioterapeuttikoulutus 21K Lappeenranta

Pienryhmät

 • Verkkoluento 1
 • Harjoitukset
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Opintokäynti/ekskursio 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata ja arvioida lapsen sensomotorista kehitystä sekä tunnistaa sensomotorisen kehityksen poikkeavuudet ja viivästymän
- kuvata lapsen erityispiirteet kuntoutujana ja lähipiirin sekä moniammatillisen yhteistyön merkityksen lapsen kuntoutuksessa
- arvioida, suunnitella ja toteuttaa lapselle sekä nuorelle yksilöllistä ja tavoitteellista fysioterapiaa
- kuvata lapsen ja nuoren fysioterapiapolun sekä apuvälinepalvelut ja valita lapsen toimintakykyä tukevat apuvälineet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät: Luennot, tieto- ja taitopajat, vierailut, oppimistehtävät Zoomissa ja kampuksella. Lisäksi itsenäinen opiskelu ja ennakkotehtävät lähituntien välissä.
Opiskelija antaa opintojaksopalautteen opintojakson lopussa.
Ajoitus: Opetus alkaa viikolla 40 (viikoilla 40-41 opetusta etänä Zoomissa) ja loppuu viikolla 50.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolovelvoite Zoom -tunneilla, lähiopetuksessa ja asiakastilanteissa. Jos opintojaksolla on poissaoloja, tulee osaaminen osoittaa erikseen sovittavalla tavalla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjaudu Duodecimin oppiporttiin.

Pihko H., Haataja L. ja Rantala H. (toim.) Lastenneurologia. 2015. Duodecim.. Tenttiin sivut 128-137, 138-145, 172-183, 210-217.
Rajantie J. , Heikinheimo M., Renko M. (toim.) Lastentaudit. 2016. Duodecim.
Arokoski J. ym (toim.) 2015. Fysiatria.Duodecim.
Kalso E. ym. (toim.) 2018. Kipu. Duodecim.

Kauranen K. 2017. Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma Pro.
Salpa, P. 2007: Lapsen liikkumisen kehitys- ensimmäinen ikävuosi. Jyväskylä: Gummerus.
Salpa, P. & Autti-Rämö, I. 2010.Lapsen ensimmäinen vuosi. Kehitys ei etene odotetusti, mitä tehdä? Livonia:Tammi.
Zukunft-Huber, B. 1991. Vauva oppii liikkumaan. Lapsen ensimmäinen vuosi. Jyväskylä: Gummerus.
.
Muu oppikurssilla ilmoitettu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaava osaaminen hankittuna korkeakoulusta.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä päiväkotien ja urheiluseurojen kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Verkkotentti Moodle-ympäristöstä
Osa 1.Soveltava- ja monivalintatentti lastenneurologisesta ja lastentautien fysioterapiasta. Yksi uusintatentti. Arviointi 1-5.
Osa 2: Asiakasraportti. Arviointi 1-5.
Osa 1 vastaa 2/3 ja osa 2 1/3 opintojakson arvosanasta.

Oppimisympäristö

Verkko-opetus, lähiopetus ja opintokäynnit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Valmistautuminen ennakolta lähiopetukseen, tentit ja oppimistehtävät. Opiskelijan työtä 135 t.

Sisältö

Lapsen ja nuoren arviointi ja tutkiminen (sensomotorinen kehitys, asennon hallinta, liikkumis- ja toimintakyky).
Lapsen sensomotorisen kehityksen tukeminen.
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien yksilöllinen ja näyttöön perustuva fysioterapia.
Neurologisten sairauksien yksilöllinen ja näyttöön perustuva fysioterapia.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa etsiä tietoa tiedonhankinnan prosessin eri vaiheide mukaisesti ja perustella tietolähteiden valintaa ja käyttöä.
Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla.
Opiskelija soveltaa monipuolisesti opittuja työtapoja lasten ja nuorten fysioterapiassa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osa arvioida kriittisesti erilaisia tietolähteitä ja vertailla niitä.
Opiskelija osa käyttää ammattikäsitteitä laajaalaisesti.
Opiskelija osaa valita lasten ja nuorten fysioterapiaan soveltuvia tekniikoita ja työtapoja ja perustella valintansa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa arvioida ja perustella tiedonlähteiden hyödyllisyyttä.
Opiskelija osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä sujuvasti kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa valita, yhdistellä ja kehittää lasten ja nuorten fysioterapiaan soveltuvia tekniikoita ja työtapoja.