Siirry suoraan sisältöön

Neurologinen fysioterapia (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA38-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • Englanti

Paikat

40 - 70

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Heli Lahtio
 • Eija Viitala
 • Suvi Ollikainen
 • Marja Timperi

Opetusryhmät

 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari LTI (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari LPR (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIFYS21KM
  Fysioterapeuttikoulutus 21KM Lahti
 • HLPRFYS21K
  Fysioterapeuttikoulutus 21K Lappeenranta

Pienryhmät

 • Info
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Seminaari LTI
 • Seminaari LPR
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata yleisimpien neurologisten sairauksien epidemiologian, oireet, etiologian, hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet
- tutkia ja selittää neurologisten oireiden vaikutusta aikuisen toimintakykyyn
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa fysioterapiaa aikuisille henkilöille, joilla on keskushermostohäiriö
- käyttää saamiaan tuloksia kliinisessä päätöksenteossa sekä asiakaslähtöisen, tehtäväkeskeisen fysioterapian suunnittelussa ja asiakkaan ohjauksessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Etä - ja lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä.
Pienryhmätyöskentelyä, harjoitustunteja, asiantuntijaluennot, työpajat.

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelu on aikaan sidottua lukujärjestyksen mukaisesti viikoilla 41-49.
Toteutus edellyttää itsenäistä työskentelyä erityisesti viikoilla 43, 44, 46, 48 ja 50, jotka ovat Lahden ryhmän etäviikkoja. Lappeenrannan ryhmän harjoitustunteihin voi tulla ajoitusmuutoksia, heillä 44 ja 46, jotta kuoirmitus tasooittuu muina viikkoina. Opiskelu edellyttää osallistumista harjoitustunneille ja pienryhmätyöskentelyssä (keskustelualustalla ja työpajajatyöskentelyssä).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Fysioterapeutin käsikirja. Kauranen K. Neurologinen fysioterapia - neurologian osuus. 2017 tai 2021 painos.
Oppiportin materiaalien käyttö ohjeistetaan Moodlessa.
Moodlessa saatavilla oleva materiaali.

Uusintamahdollisuudet

Toteutuksen opetusajankohdat ja tenttipäivät ovat nähtävissä toteutuksen lukujärjestyksestä. Uusintapäivä sovitaan opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Lukujärjestyksen mukaisesti verkko-opetusta ja lähitunteja kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso kuormitus jakautuu 10 viikon ajalle. Opintotehtävät on ajoitettu niin, että erityisesti alussa on pienryhmäkeskusteluja (neurologia itsenäisesti-tehtävät) ja harjoitustunteja, joihin liittyy ennakkotehtäviä/tutustumista, jatkuen myös etäopetuksena. Toteutuksessa opiskelijat valmistelevat keisseistä seminaarit, neurolgian keskustelut ja suorittavat tentin Examissa viikoilla 49-50, johon valmistautuminen tulee aloittaa ajoissa. (Uusinta tammikuussa 2023)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia. (suositeltavaa mutta läpäisy ei ole välttämätöntä)

Arviointimenetelmät

Tentti Examissa parin viimiesen viikon aikana.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Teoriatentistä alle 50%

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson oppimistavoitteita, eikä tehnyt tehtäviä hyväksytysti

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tunnistaa yhteydet yleisimpien neurologisten sairauksien epidemiologian, oireet, etiologian, hoidon ja kuntoutuksessa.
Opiskelija tunnistaa neurologisten oireiden vaikutuksia aikuisen toimintakykyyn
Opiskelija tunnistaa suunnitelun, toteutuksen ja arvioinnin perusteita.
Opiskelija tiedostaa saamiaan tuloksien käyttämisen tarpeellisuuden päätöksenteossa sekä asiakaslähtöisen, tehtäväkeskeisen fysioterapian suunnittelussa ja asiakkaan ohjauksessa.

Teoriatentistä vähintään 50%

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata yleisimpien neurologisten sairauksien epidemiologian, oireet, etiologian, hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet sekä tunnistaa niiden yhteyden.
Opiskelija tunnistaa tarkoituksenmukaisia arviointikeinoja ja selittää neurologisten oireiden vaikutusta aikuisen toimintakykyyn.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa näyttöön perustuvaa fysioterapiaa aikuisille henkilöille, joilla on keskushermostohäiriö.
Opiskelija käyttää saamiaan tuloksia kliinisessä päätöksenteossa sekä asiakaslähtöisen, tehtäväkeskeisen fysioterapian suunnittelussa ja asiakkaan ohjauksessa.

Teoriatentistä vähintään 70%

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata yleisimpien neurologisten sairauksien epidemiologian, oireet, etiologian, hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet sekä ymmärtää niiden yhteyden.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaiset tutkimisen menetelmät ja ymmärtää neurologisten oireiden vaikutusta aikuisen toimintakykyyn.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaiset fysioterapiamenetelmät, ohjata ja arvioida näyttöön perustuvaa fysioterapiaa aikuisille henkilöille, joilla on keskushermostohäiriö.
-Opiskelija soveltaa saamiaan tuloksia kliinisessä päätöksenteossa sekä asiakaslähtöisen, tehtäväkeskeisen fysioterapian suunnittelussa.

Teoriatentistä vähintään 90%