Siirry suoraan sisältöön

Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA37-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

27.03.2023 - 26.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 80

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Outi Pöyhönen
 • Minna Mukka

Opetusryhmät

 • Harjoitukset (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Ryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus Ryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPRFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lappeenranta
 • HLTIFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lahti

Pienryhmät

 • Harjoitukset
 • Simulaatio
 • Harjoitus Ryhmä 1
 • Harjoitus Ryhmä 2
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tietää tavallisimmat aikuisväestöllä esiintyvät hengitys- ja verenkiertosairauksien riskitekijät ja hoidon sekä osaa selittää niiden vaikutuksen asiakkaan toimintakykyyn
- osaa kuvata eri elintapa- ja kansansairauksien yhteisvaikutuksia toimintakykyyn ja osaa huomioida niiden merkityksen asiakkaan fysioterapiassa
- osaa soveltaa tyypillisiä sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksissa käytettäviä fysioterapeuttisia tutkimismenetelmiä sekä analysoida luotettavasti mittaustuloksia turvallisen fysioterapian toteuttamiseksi
- osaa suunnitella asiakkaalle näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuen yksilöllisiä ja turvallisia harjoitteita ja liikuntaohjausta perussairaudet huomioiden

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu Lahden ja Lappeenrannan yhteistoteutuksena. Opiskelu sisältää itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä verkossa. Opintojakson lähiopetuskerrat kampuksilla toteutuvat omilla kampuspaikkakunnilla.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa itsenäisellä opiskelulla lääketieteen ennakkotenttiin, opintojakson opettaja ohjeistaa tenttiin liittyvistä käytännöistä hyvissä ajoin ennen tentin alkamisajankohtaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson alussa Moodle-sivuilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Työelämäyhteistyö

-

Uusintamahdollisuudet

Sovitaan erikseen opintojakson opettajien kanssa.

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutuu sekä verkossa että lähiopetuksina kampuksilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Opintojakso sisältää 3 osuutta:

- Elintapasairauksien riskitekijät ja ehkäisy
- Hengitysfysioterapia
- Sydän- ja verenkiertoelimistön fysioterapia

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Osaamisen kehittymistä tukee Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia- opintojakso.

Arviointimenetelmät

Lääketieteen Moodle-tentti (hyl. - K5)

Elintapasairauksien riskitekijöiden verkkotestit (hyv-hyl)

Hengitysfysioterapian Moodle-osaamistesti (hyl. - K5)

Sydänfysioterapian Moodle-osaamistesti (hyl. - K5)

Opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Arviointikriteerien taso ei 1 täyty tai kurssiin liittyviä tehtäviä tai lähikertoja on suorittamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
-tuntee tyypillisimmät verenkierto- ja hengityselimistön sairauksien riskitekijät, patofysiologian ja niiden vaikutukset liikunta- ja toimintakykyyn
- osaamitata turvallisesti sydän- ja hengityspotilaan fyysistä suorituskykyäa ja tulkita mittaustuloksia
- osaa havainnoida hengitystä ja ohjata tarvittaessa oikeaa hengitystekniikkaa
- osaa käyttää hengitystä tehostavia fysioterapiamenetelmiä
- tuntee merkittävimmät kansalliset elintapasairaudet ja niiden vaikutukset ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn
- tietää, liikuntaharjoittelun perusperiaatteet elintapasairauksissa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- osaa analysoida kliinisen päättelyn sydän- ja hengityspotilaan fyysisen suorituskyvyn
mittaustuloksia
- Osaa arvioida ja tutkia sydän- ja hengityspotilaan toimintakykyä ICFviitekehyksen mukaisesti ja ymmärtää sairauksien vaikutukset potilaan arkeen ja elämänlaatuun.
- arvioida, miten erilaista liikuntaharjoittelua voi hyödyntää elintapasairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- osaa arvioda elintapasairauksiin ja liikuntaan liikuntaharjoitteluun liittyvää tutkimustietoa ja soveltaa sitä käytännön työhön
- Ymmärtää fysioterapian roolin elintapasairauksien ennaltaehkäisyssä ja liikunnan lisäämisen edistämisessä kansanterveydellisestä näkökulmasta