Siirry suoraan sisältöön

Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA37-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 09.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 80

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Outi Pöyhönen
 • Sari Soutukorva
 • Minna Mukka

Opetusryhmät

 • Verkkotapaaminen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIFYS21KM
  Fysioterapeuttikoulutus 21KM Lahti
 • HLPRFYS21K
  Fysioterapeuttikoulutus 21K Lappeenranta

Pienryhmät

 • Verkkotapaaminen
 • Harjoitukset
 • Simulaatio

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tietää tavallisimmat aikuisväestöllä esiintyvät hengitys- ja verenkiertosairauksien riskitekijät ja hoidon sekä osaa selittää niiden vaikutuksen asiakkaan toimintakykyyn
- osaa kuvata eri elintapa- ja kansansairauksien yhteisvaikutuksia toimintakykyyn ja osaa huomioida niiden merkityksen asiakkaan fysioterapiassa
- osaa soveltaa tyypillisiä sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksissa käytettäviä fysioterapeuttisia tutkimismenetelmiä sekä analysoida luotettavasti mittaustuloksia turvallisen fysioterapian toteuttamiseksi
- osaa suunnitella asiakkaalle näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuen yksilöllisiä ja turvallisia harjoitteita ja liikuntaohjausta perussairaudet huomioiden

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu Lahden ja Lappeenrannan yhteistoteutuksena. Opiskelu sisältää itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä verkossa. Opintojakson lähiopetuskerrat kampuksilla toteutuvat omilla kampuspaikkakunnilla.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa itsenäisellä opiskelulla lääketieteen ennakkotenttiin, joka suoritetaan opiskelijan itsensä valitsemana ajankohtana aikavälillä vko 33-40. Lääketieteen ennakkotentti ohjeistetaan opiskelijoille viikolla 33.

Opintojaksoon liittyvä opetus alkaa viikolla 41.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson alussa Moodle-sivuilla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Työelämäyhteistyö

-

Uusintamahdollisuudet

Lääketieteen ennakkotentti vko 33-40.
Verkkotestit elintapasairauksista sekä osaamistestit hengitysfysioterapiasta ja sydänfysioterapiasta

Hylätyt testit on mahdollista uusia kaksi kertaa.

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutuu pääsääntöisesti verkossa. Verkkotapaamisten lisäksi opintojakso sisältää muutaman omalla kampuksella tapahtuvan oppimistilanteen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelijan työ jakautuu seuraavasti:

Lääketieteen ennakkotentti: 27 h
Verkko- ja kampustapaamiset: 27 h
Itsenäinen työskentely: 81 h

Sisältö

Opintojakso sisältää 3 osuutta:

- Elintapasairauksien riskitekijät ja ehkäisy
- Hengitysfysioterapia
- Sydän- ja verenkiertoelimistön fysioterapia

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Osaamisen kehittymistä tukee Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia- opintojakso.

Arviointimenetelmät

Lääketieteen Moodle-tentti (hyl. - K5)

Elintapasairauksien riskitekijöiden verkkotestit (hyv-hyl)

Hengitysfysioterapian Moodle-osaamistesti (hyl. - K5)

Sydänfysioterapian Moodle-osaamistesti (hyl. - K5)

Opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Arviointikriteerien taso ei 1 täyty tai kurssiin liittyviä tehtäviä tai lähikertoja on suorittamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
-tuntee tyypillisimmät verenkierto- ja hengityselimistön sairauksien riskitekijät, patofysiologian ja niiden vaikutukset liikunta- ja toimintakykyyn
- osaamitata turvallisesti sydän- ja hengityspotilaan fyysistä suorituskykyäa ja tulkita mittaustuloksia
- osaa havainnoida hengitystä ja ohjata tarvittaessa oikeaa hengitystekniikkaa
- osaa käyttää hengitystä tehostavia fysioterapiamenetelmiä
- tuntee merkittävimmät kansalliset elintapasairaudet ja niiden vaikutukset ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn
- tietää, liikuntaharjoittelun perusperiaatteet elintapasairauksissa

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- osaa analysoida kliinisen päättelyn sydän- ja hengityspotilaan fyysisen suorituskyvyn
mittaustuloksia
- Osaa arvioida ja tutkia sydän- ja hengityspotilaan toimintakykyä ICFviitekehyksen mukaisesti ja ymmärtää sairauksien vaikutukset potilaan arkeen ja elämänlaatuun.
- arvioida, miten erilaista liikuntaharjoittelua voi hyödyntää elintapasairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- osaa arvioda elintapasairauksiin ja liikuntaan liikuntaharjoitteluun liittyvää tutkimustietoa ja soveltaa sitä käytännön työhön
- Ymmärtää fysioterapian roolin elintapasairauksien ennaltaehkäisyssä ja liikunnan lisäämisen edistämisessä kansanterveydellisestä näkökulmasta