Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistäminen ja soveltava liikunta (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA36-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 26.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 80

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Sirpa Silaste
 • Sanna Spets
 • Annakaisa Loiri

Opetusryhmät

 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Opintokäynti/ekskursio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPRFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lappeenranta
 • HLTIFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lahti

Pienryhmät

 • Info
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitukset
 • Opintokäynti/ekskursio
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tietää näyttöön perustuen unen, ravitsemuksen, mielenterveyden ja liikunnan merkityksen terveydelle sekä osaa tukea ja edistää asiakkaan toimintakykyä näihin liittyen
- tietää elintapa- ja kansansairauksien riskitekijöiden ennaltaehkäisyn merkityksen terveyden edistämisessä
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida liikunta- ja toimintatilanteita sekä laatia harjoitusohjelmia eri asiakasryhmille
- tietää terveysliikunnan ja soveltavan liikunnan yhteiskunnallisen merkityksen sekä osaa käyttää erilaisia terveys- ja soveltavan liikunnan edistämisen työkaluja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kontaktiopetus verkossa ja kampuksella. Käänteinen ja toiminnallinen oppiminen, verkkotyöskentely, oppimistehtävät, harjoitukset, opetus- ja ohjausharjoittelu, yksilö- ja ryhmätehtävät, opintokäynnit -vierailut.

Opintojakso toteutetaan Lahden ja Lappeenrannan kampusten kanssa yhdessä. Harjoitustunnit ovat kampuskohtaisesti.

Ajoitus ja läsnäolo

Vaatii läsnäoloa.
Lähiopetus viikoilla 11-21.

Kampuksella läsnäolo 80 %.

Kampukselta poissaolo (sairaus) : Kuvataan miten osaaminen on hankittu.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Käytetään opetukseen valmistautuessa ja tehtävissä:

1. Pietilä, A-M. 2010. Terveyden edistäminen - Teoriasta toimintaan.

2. UKK-instituutin Liikkumisen suositukset 2019 (nettilähde)

3. Käypä Hoitosuositukset Liikunta 2016 ja Unettomuus 2018 (nettilähde)

4. Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset - toteuttaminen, yhteistyö ja arviointi 2021. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 389. Saatavissa myös netistä.

5. Terveyttä ruoasta - suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. (nettilähde)

6. Liikkumista lääkkeeksi. Oppiportti-tietokanta, verkkokurssit

7. Turku, R. 2007. Muutosta tukemassa. Valmentava elämäntapaohjaus. 2007.

8. Kangasniemi, A. & Kauravaara, K. 2016. Kohti muutosta - Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestysmistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä. Liikunta- ja hyvinvointiakatemia oyTehtäviä tukevia lähteitä ja lisätietoa:

1. Rintala P., Huovinen T., Niemelä S. 2012. Soveltava liikunta. LTS:n Julkaisu nro 168

2. Rintala, P., Ahonen T., Cantell, M. , Nissinen, A. (toim.) 2005. Liiku ja opi- liikunnasta apua oppimisvaikeuksiin. Opetus 2000.

3. Toivonen ym. 2014. Monien mahdollisuuksien erityisuinti. SUH ry.

4. Durchman & Jokitalo. 2010. Taitavaksi vedessä.

5. Asikainen, M. & Tuomilehto, H. 2016. Ravinto - Uni - Liikunta. Tasapainota keho kuntoon ja taltuta stressi arjen valinnoilla. Readme.fi

6. Tuomilehto. H. & Vornanen, J. 2019. Nukkumalla menestykseen. Tammi

7. Ilander, O. 2014. Liikuntaravitsemus - tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. VK-Kustannus Oy tai uudempi teos Liikuntaravitsemus 3.0 Ilander, O. 2021. VK-Kustannus

8. Borg, P. 2018. Tunne nälkä. Gummerus

9. Pietiläinen, K., Mustajoki, P., Borg, P. (toim.) Lihavuus. Duodecim

10. Muu soveltuva materiaali esim. väitöskirjat, UKK-instituutin verkkomateriaali, Terveysliikuntauutiset, Liikunta ja tiede -lehti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaavat opinnot korkeakoulussa.

Työelämäyhteistyö

Yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa Lahdessa ja Lappeenrannassa.
Lahdessa Kiipula ja Ali-Juhakkalan koulu vko 21. Lappeenranta: LPR:n kaupungin liikuntatoimi Soveltava liikuntapäivä aikuisille ma 15.5. ja Voisalmen harjaantumiskoulu Soveltava liikuntapäivä lapsille ti 9.5.

Uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan osaaminen todennetaan tehtävien kautta.

Oppimisympäristö

Verkko, harjoitusluokka, liikuntasali, uima-allas, ulkoliikuntapaikat, yhteistyökumppaneiden liikuntatilat, omat liikuntaympäristöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op eli 5x 27h = 135h, josta kontaktiopetusta 53h.

Sisältö

- Elintapa- ja kansansairauksien yhteiskunnallinen tilanne ja riskitekijöiden ennaltaehkäisy
- Arvo- ja hyväksyntäperusteinen asiakasohjaus ja muutosvaihemalli
- Terveysliikunnan ja soveltavan liikunnan määritelmät ja yhteiskunnallinen merkitys
- Liikuntaneuvonta ja liikunnan palveluketju
- Unen, ravitsemuksen, aivoterveyden, palautumisen ja liikunnan huomiointi terveyden edistämisessä
- Terveyden edistämisen työkalut ja teknologian mahdollisuudet
- Esteettömyys ja saavutettavuus
- Soveltava liikunta
- Liikunta- ja toimintatilanteiden sekä harjoitusohjelmien suunnittelu, toteutus ja arviointi eri asiakasryhmille

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojaksolla syvennetään Liikkumisen edistäminen ja ohjaustaidot (7 op) -opintojakson sisältöjä.

Arviointimenetelmät

Tehtävien ja harjoitustöiden itse- ja vertaisarviointi, opettaja-arviointi

Opintojakson arviointiin vaikuttavat:


1. Terveyden edistämisen hankekeskustelu Moodlessa (hyv-täyd.) (yksilötehtävä).
2. Asiakastilanteesta laadittu hyvinvointivalmennusraportti, jossa on hyödynnetty perustellen lähdemateriaalia (5-0). (paritehtävä).
3. Terveyden edistämisen posteri lähdemateriaalia hyödyntäen, (5-0). (tiimitehtävä).
4. Soveltavan liikunnan tilanteen seuraaminen ja reflektio keskustelualustalle (hyv-täyd.) (yksilötehtävä)
5. Soveltavan liikunnan suunnittelu ja toteutus työelämässä (hyv-hyl). (tiimitehtävä)

Valmistautuminen oppitunneille (yksilötehtävät)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hyödyntää kirjatietoa käyttääkseen liikuntaa, leikkiä ja toimintaa terveyden ja toimintakyvyn säilyttämiseksi ja edistämiseksi. Hän tunnistaa uuden ja aikaisemman tiedon (esim. kuormitusfysiologia ja liikunnan edistäminen) merkityksen edistääkseen yksilön tai ryhmän toimintakykyä. Opiskelija pyrkii selvittämään asiakkaan mahdollisuuksia ja haasteita yksilötasolla (liikunta, ravitsemus, palautuminen, osallisuus) ohjauksen suunnittelussa. Opiskelija pystyy arvioimaan suunnittelemansa toiminnan heikkouksia ja vahvuuksia realistisesti. Opiskelija tiedostaa terveysliikunnan ja soveltavan liikunnan merkityksen yksilötasolla. Opiskelija osaa nimetä erilaisia terveysliikunnan edistämisen työkaluja. Opiskelija osaa nimetä terveys- ja soveltavan liikunnan toimijoita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hyödyntää kirja- ja tutkimustietoa perustellakseen liikunnan, leikin ja toiminnan käyttöä terveyden ja toimintakyvyn säilyttämisessä ja edistämisessä oman ammattialansa edustajana. Hän osaa käyttää aikaisempaa (esim. kuormitusfysiologia ja liikunnan edistäminen) sekä uutta tietoa oman asiakasryhmänsä tarpeita huomioiden edistääkseen tavoitteellisesti yksilön tai ryhmän toimintakykyä. Opiskelija selvittää ja huomioi asiakkaan mahdollisuuksia ja haasteita yksilötasolla (liikunta, ravitsemus, palautuminen, osallisuus) ja hyödyntää tietoa ohjauksen toteuttamiseksi. Opiskelija pystyy arvioimaan suunnittelemansa toiminnan heikkouksia ja vahvuuksia realistisesti ja osaa esittää joitakin kehittämisnäkökulmia. Opiskelija tiedostaa terveysliikunnan ja soveltavan liikunnan yhteiskunnallisen merkityksen. Opiskelija osaa nimetä / käyttää erilaisia terveysliikunnan edistämisen työkaluja. Opiskelija osaa nimetä terveys- ja soveltavan liikunnan toimijoita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hyödyntää aktiivisesti tutkimustietoa perustellakseen liikunnan, leikin ja toiminnan käyttöä terveyden ja toimintakyvyn säilyttämisessä ja edistämisessä oman ammattialansa edustajana. Hän osaa soveltaa aikaisempaa (esim. kuormitusfysiologia ja liikunnan edistäminen) sekä uutta tietoa oman asiakasryhmänsä tarpeita vastaavaksi edistääkseen tavoitteellisesti yksilön tai ryhmän toimintakykyä. Opiskelija selvittää ja huomioi asiakkaan mahdollisuudet ja haasteet laaja-alaisesti (liikunta, ravitsemus, palautuminen, osallisuus) yksilö- ja ympäristötasolla ja hyödyntää tietoa ohjauksen toteuttamiseksi yksilöllisesti. Opiskelija pystyy arvioimaan suunnittelemansa toiminnan heikkouksia ja vahvuuksia realistisesti ja osaa esittää toimivia kehittämisnäkökulmia. Opiskelija tuntee kattavasti terveysliikunnan ja soveltavan liikunnan yhteiskunnallisen merkityksen. Opiskelija osaa nimetä / käyttää erilaisia terveysliikunnan edistämisen työkaluja. Opiskelija osaa nimetä terveys- ja soveltavan liikunnan toimijoita alueellisesti ja valtakunnallisesti.