Siirry suoraan sisältöön

Kipu ja kivun hoito (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA30-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 02.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 80

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Anu Kaksonen
 • Hanna Laine
 • Sanna Spets
 • Jaakko Monto

Opetusryhmät

 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPRFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lappeenranta
 • HLTIFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lahti

Pienryhmät

 • Harjoitukset
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Verkkoluento
 • Näyttö 1
 • Näyttö 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää kipuilmiön, kipujärjestelmän ja luokitella kipua
- arvioida kipua huomioiden taustalla olevan fysiologian ja psykososiaalisen ulottuvuuden ja kudoksen paranemisprosessin kliinisessä päätöksenteossaan
- hyödyntää lääkkeettömiä kivunhallintakeinoja ja tietää kivun lääkehoidon perusteet
- käyttää elektroterapiaa tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti sekä arvioida hoidon vaikuttavuutta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kontaktiopetus verkossa ja kampuksella, verkkoluennot ja -työskentely itsenäisesti ja ryhmissä. Harjoitukset kontaktitunneilla sekä yksilö- ja ryhmätehtävät.
Opintojaksolla käytetään aktiivisesti Ammattilaisen kipukirjaa (Luomajoki, H. 2020) ja sen hankkiminen opetuksen ajaksi tai omaksi on opetuksen kannalta välttämätöntä. Opintojaksolla hyödynnetään käänteistä oppimista, jossa teoriaa opiskellaan itsenäisesti ja tietoa sovelletaan ja harjoitellaan oppitunneilla.
Opintojakso alkaa etukäteistehtävällä Oppiportissa.

Ajoitus ja läsnäolo

Harjoitustunneilla 100% läsnäolo tai vastaava kokonaisuus opiskeltava itsenäisesti ennen käytännön tenttiin osallistumista. Opintojakso liittyy kiinteästi Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia ja terapeuttinen harjoittelu (7op) opintojaksoon.

HUOM! Lahdessa elektroterapian toteutus syysvapaan jälkeen alkaen viikolla 44. Elekteroterapiaan liittyvät näyttökokeet alustavasti pe 2.12.2022.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

1. Luomajoki, H. 2020. Ammattilaisen kipukirja. VK-kustannus Oy
Kirjaa käytetään koko opintojakson ajan teorian opiskeluun. Huolehdi kirja käyttöösi opintojakson ajaksi.

2. Opiskelumateriaali moodlessa, ajankohtaiset tutkimusartikkelit

3. Kauranen, K. 2017 tai 2021. Fysioterapeutin käsikirja. 2017 painos: kpl 7, 2021 painos kpl 9: Fysikaaliset hoidot kivun hoidossa, Sanoma Pro

4. Kivun Käypä Hoito suositus 2017 (nettilähde)

5. Terveyskylän Kivunhallintatalo (nettilähde)

6. Kalso, E. ym. 2018. Kipu. Duodecim. Oppiportti-tietokanta LAB Primon kautta

Uusintamahdollisuudet

Opiskelija suorittaa kipulääketehtävän moodlessa itsenäisesti osoitetun materiaalin tukemana valitsemallaan ajalla.

Teoriaosuus tentitään EXAMissa, jossa myös suorituksen uusiminen tutkintosäännön mukaisesti. Käytännön näytön uusiminen sovitaan opiskelijan kanssa yhdessä.

Oppimisympäristö

Verkko, terapialuokka.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaiskuormitus on 5 op x 27 h = 135 h. Tästä kontaktiopetusta verkossa tai kampuksella on 50 h ja itsenäistä 85 h.

Opintojakso sisältää etukäteistehtävän, luentoja ja opetuskeskusteluja zoomissa, verkkoluentoja, pakollisia harjoitustunteja ja -töitä, kipulääketehtävän moodlessa, elektroterapian näytön sekä yksilöteoriatentin EXAMissa (115min).

Sisältö

Kipuilmiöt, kivun luokittelu ja mekanismit, kipujärjestelmä
Kivun kokemus ja biopsykososiaalisuus
Kivun arviointimenetelmät
Kipukokemuksen ja kudosvaurion huomiointi fysioterapiassa
Lääkkeettömien kivunhallintamenetelmien hyödyntäminen
Elektroterapian (TNS, IF) perusteet ja turvallisuustekijät
Kivun lääkehoidon perusteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne, toiminta ja palpaatio 5op, Pehmytkudosten arviointi ja manuaalinen käsittely 5op

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana määräytyy:

1. Oppimistehtävien hyväksytysti suorittaminen (hyv-täydennettävä)
2. Harjoitustunneilla oman osaamisen jatkuva näyttö, harjoitustunnit ovat pakollisia ja niiden aikana tulee hyödyntää aktiivisesti teoriaosaamista (hyv-hyl)
3. Teoriatentin (EXAM) hyväksytysti suorittaminen (5-0) opiskelijan varaamalla ajalla
4. Elektroterapian näytön hyväksytysti suorittaminen (5-0) opintojakson lopussa. Itsearvio, ja opettaja-arvio
5. Kipulääkeskaban hyväksytty suoritus moodlessa (hyv-hyl) osoitetun materiaalin tukemana valitsemallaan ajalla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei saavuta osaamistasoa 1.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan toiminnassa näkyy kipuilmiön perusasioiden tunnistaminen. Opiskelija osaa ohjattuna luokitella kipua ja hahmottaa kipujärjestelmän, mutta niiden hyödyntäminen terapian toteutuksessa vaatii ohjausta. Opiskelija hahmottaa biopsykososiaalisuuden perusteita kipua kokevan kohtaamisessa ja terapiassa sekä osaa hyödyntää eri osa-alueita kuvaavia arviointimenetelmiä.
Opiskelija osaa hyödyntää opintojakson lääkkeettömiä kivunhoitokeinoja ohjatusti turvallisuuden huomioiden. Opiskelija tunnistaa kivun lääkehoidon perusteita.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan toiminnassa näkyy kipuilmiön perusasioiden tunnistaminen ja niiden yhteydet toimintakykyyn. Opiskelija osaa hyödyntää kivun luokittelua ja kipujärjestelmää terapian suunnittelussa ja toteutuksessa kliinisen päättelyn avulla. Opiskelija hahmottaa biopsykososiaalisuuden kipua kokevan kohtaamisessa ja terapiassa sekä osaa hyödyntää eri osa-alueita kuvaavia arviointimenetelmiä. Opiskelija osaa käyttää jouhevasti opintojakson lääkkeettömiä kivunhoitokeinoja turvallisuuden huomioiden. Opiskelija hallitsee kivun lääkehoidon perusteet.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan toiminnassa näkyy kipuilmiön kokonaisvaltainen tunnistaminen ja sen yhteydet toimintakykyyn. Opiskelija osaa hyödyntää laaja-alaisesti kivun luokittelua ja kipujärjestelmää terapian suunnittelussa ja toteutuksessa kliinisen päättelyn avulla. Opiskelija hahmottaa laaja-alisesti biopsykososiaalisuuden kipua kokevan kohtaamisessa ja terapiassa sekä osaa hyödyntää perustellusti eri osa-alueita kuvaavia arviointimenetelmiä. Opiskelija osaa käyttää laadukkaasti opintojakson lääkkeettömiä kivunhoitokeinoja turvallisuuden huomioiden. Opiskelija hallitsee kivun lääkehoidon perusteet.