Siirry suoraan sisältöön

Toimintakyvyn arviointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA29-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 15.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 70

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Asko Kilpeläinen
 • Anu Kaksonen
 • Pirjo Knuuttila
 • Hanna Laine

Ryhmät

 • HLPRFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTIFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön, tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermostollisen säätelyn merkityksen ihmisen toiminnassa ja toimintakykyisyydessä
- luokitella ja käyttää eri toimintajärjestelmien luotettavassa arvioinnissa käytettäviä mittareita
- havainnoida luotettavasti asentoa, liikettä, liikkumista ja liikkeenhallintaa
- valita ja hyödyntää fysioterapeuttisessa tutkimisessa luotettavimpia ja tarkoituksenmukaisimpia mittareita ja menetelmiä kunkin eri toimintajärjestelmän sekä toimintakyvyn kokonaisuuden arvioinnissa
- käyttää saamiaan tuloksia kliinisessä päätöksenteossa, harjoittelun suunnittelussa ja asiakkaan ohjauksessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso integroituu 3. lukukauden muihin opintojaksoihin.
Itsenäinen oppiminen tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmin oppimistehtävinä verkossa ja tiimitapaamisin.
Verkkotyöpajoissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti yhdessä tai pienryhmissä
Kampuspäivinä opiskellaan Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla ilmiöperustaisen oppimisen keinoin

Ajoitus ja läsnäolo

Opetus etenee aikataulutetusti lukujärjestyksen mukaisesti tammi-toukokuun aikana.

Poissaolojen korvaamisesta sovitaan harjoitustunnin vastuuopettajan kanssa mahdollisuuksien mukaan etukäteen niin, että opiskelija esittää opettajalle suunnitelmansa poissaolon korvaamiseksi ja hyväksyttää sen opettajalla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

1. Ammattilaisen opas.2013. Fysioterapian rakenteinen kirjaaminen fysioterapiassa. Suomen Fysioterapeutit

2. ICF. 2004. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. STAKES

3. Jokinen, T., Virkkunen, H.,(toim.) 2018. Potilastiedon rakenteisen kirjaamisen opas. THL

4. Keskinen, K., Häkkinen, K., Kallinen, M. 2018. Kuntotestauksen Käsikirja. Liikuntatieteellinen Seura

5. Magee, J. 2014 (tai uudempi painos). Orthopedic Physical Assesment. Saunders-Elsevier

6. Savolainen T.& Partia R. 2018. Fysioterapianimikkeistö. Kuntaliitto

7. Suni, J., Taulaniemi, A.(toim.).2012. Terveyskunnon testaus. SanomaPro

Luentomateriaali, ajankohtaisia tutkimusartikkeleita

Edeltävien opintojen sekä kuormitusfysiologian sekä toimintakyvyn arvioinnin tunneilla osoitettu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteyksiä.

Oppimisympäristö

Lappeenrannan kampus:
harjoitusluokat, liikuntasali, kuormitusfysiologian ja biomekaniikan laboratoriot.
Urheilukenttä
Vapaavalintainen (asiakaslähtöinen) ympäristö.

Lahden Kampus:
Harjoitusluokat, ryhmäliikuntatila, kuntosali

Verkkoympäristö: LAB:n moodle-alusta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkotyöpajat: 12h
Harjoitustunnit: 16h
Asiakastilanteeseen liittyvät kontaktitunnit: 6h
Loppuseminaari: 4h
Itsenäinen opiskelu: 97h

YHTEENSÄ: 135h

Tarkempi erillinen tuntisuunnitelma jaetaan opintojakson alussa.

Sisältö

Toimintakyvyn mittaukset ja Perusliikkumisen arviointi.
ADL-toimintojen analysointi
Toimintakyvyn ICF / Kokonaisvaltaisuus / Toimija tietokanta(bio-psyko-sosiaalinen malli)
Neurodynamiikka käsitteenä, tunnon,refleksien ja merkkilihasten testaaminen, SLUMP, SLR sekä yläraajan päähermojen manuaaliset testit.
Kirjaaminen fysioterapiassa
Kävelyn analysointi
Asiakastapaukset parityöskentelynä:
Kliininen päättely, testitulosten merkityksen selvittäminen asiakkaan toimintakyvyn kannalta sekä merkitys jatkotoimenpiteille.
Oppimistehtävä: Fysioterapiasuunnitelma yhteenveto tutkimistuloksista, tavoitteet, toteutus ja arviointisuunnitelma, kliininen päättely ja dokumentointi, harjoitusohjelman laatiminen ja ohjaaminen asiakkaalle.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Suositellaan ennen opintojaksoa suoritettavaksi seuraavia opintojaksoja: Biomekaniikka, kuormitusfysiologia, Liikkumisen edistäminen ja ohjaustaidot fysioterapiassa, Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia.

Arviointimenetelmät

Harjoitustunneille osallistuminen, oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti ja kirjallisen raportin laatiminen, loppuseminaariin osallistuminen sekä opponointi.
Asiakastapaus (tutkiminen, harjoitusohjelma ja fysioterapiasuunnitelma) arvioidaan numeerisesti asteikolla 0 - 5.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei täytä tason 1 arviointikriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää sekä hengitys- ja verenkierto- että tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermostollisen säätelyn merkityksen ihmisen toiminnassa ja toimintakykyisyydessä, mutta niissä tapahtuvien muutosten yhdistäminen käytännön tekemiseen on vielä epävarmaa. Mittareiden ja testistöjen valitseminen ja hyödyntäminen fysioterapeuttisessa tutkimisessa on osittain epäselvää. Opiskelija perustelee ja yleistää havaintojaan epäselvästi ja ei käytä niitä loogisesti päätöksen teossa. Opiskelija tunnistaa ja nimeää erilaisia tapoja mitata ja arvioida liikkumis- ja toimintakyä, johtopäätösten tekemisessä havaintojen pohjalta on epäselvyyttä. Kokonaisvaltaisen näkemyksen hahmottuminen ja johtopäätösten tekeminen opintojakson tietoperustaa hyväksi käyttäen on vielä epävarmaa. Opiskelija antaa palautteen mittaustuloksista yleisellä tasolla ja harjoitusohjelma ja ei ole linjassa tavoitteiden kanssa. Opiskelijalla on vaikeuksia dokumentoida fysioterapiaprosessin mukaisesti. Opiskelija osallistuu opetukseen ja ryhmätoimintaan ja pystyy rajoittuneesti arvioimaan toimintaansa opintojakson sisällä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää sekä hengitys- ja verenkierto- että tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermostollisen säätelyn merkityksen ihmisen toiminnassa ja toimintakykyisyydessä. Hänelle on osittain vielä haasteellistavalita ja hyödyntää fysioterapeuttisessa tutkimisessa yleisimmin käytetyistä mittareista ja menetelmistä luotettavimmat ja tarkoituksenmukaisimmat kunkin eri toimintajärjestelmän arviointiin. Opiskelija osaa perustella ja yleistää havaintojaan ja käyttää niitä päätöksen teossa, mutta toiminta on vielä osittain epävarmaa. Hänellä on kokonaisvaltainen näkemys miten mitata ja arvioida liikkumis- ja toimintakyä, itsenäisten johtopäätösten tekeminen opintojakson tietoperustaa hyväksi käyttäen on vielä haasteellista. Opiskelija osaa myös antaa palautteen mittaustuloksista sekä toteuttaa harjoitusohjelman ohjaustilanteen ja dokumentoida fysioterapiaprosessin mukaisesti. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja ryhmätoimintaan sekä osaa arvioida omaa toimintaansa opintojakson sisällä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa yksityiskohtaisesti selittää sekä hengitys- ja verenkierto- että tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermostollisen säätelyn merkityksen ihmisen toiminnassa ja toimintakykyisyydessä. Hän osaatarkoituksenmukaisesti valita ja hyödyntää fysioterapeuttisessa tutkimisessa yleisimmin käytetyistä mittareista ja menetelmistä luotettavimmat ja tarkoituksenmukaisimmat kunkin eri toimintajärjestelmän arviointiin. Opiskelija osaa kriittisesti ja monipuolisesti perustella ja yleistää havaintojaan ja käyttää niitä loogisesti päätöksen teossa. Hänellä on kokonaisvaltainen näkemys miten mitata ja arvioida liikkumis- ja toimintakyä ja hän tekee itsenäisesti johtopäätöksiä käyttäen opintojakson tietoperustaa jäsentyneesti eri aihealueiden suhteen. Opiskelija osaa myös antaa yksilöllisen palautteen mittaustuloksista sekä toteuttaa vuorovaikutuksellisen harjoitusohjelman ohjaustilanteen ja dokumentoida fysioterapiaprosessin mukaisesti. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja ryhmätoimintaan sekä osaa arvioida ja eritellä omaa toimintaansa opintojakson sisällä.