Siirry suoraan sisältöön

Toimintakyvyn arviointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA29-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Heli Lahtio
 • Asko Kilpeläinen
 • Hanna Laine
 • Heli Lankinen

Opetusryhmät

 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset koko ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPRFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lappeenranta
 • HLTIFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lahti

Pienryhmät

 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Info
 • Verkkoluento
 • Harjoitukset koko ryhmä
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön, tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermostollisen säätelyn merkityksen ihmisen toiminnassa ja toimintakykyisyydessä
- luokitella ja käyttää eri toimintajärjestelmien luotettavassa arvioinnissa käytettäviä mittareita
- havainnoida luotettavasti asentoa, liikettä, liikkumista ja liikkeenhallintaa
- valita ja hyödyntää fysioterapeuttisessa tutkimisessa luotettavimpia ja tarkoituksenmukaisimpia mittareita ja menetelmiä kunkin eri toimintajärjestelmän sekä toimintakyvyn kokonaisuuden arvioinnissa
- käyttää saamiaan tuloksia kliinisessä päätöksenteossa, harjoittelun suunnittelussa ja asiakkaan ohjauksessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus
Asiantuntijaluennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu, demonstraatiot, itsenäiset tehtävät, case-tehtävät, asiakastilanteet, seminaarit.

Opintojaksolla harjoitellaan kuormitusfysiologian opinnoissa ja tämän opintojakson alussa opeteltuja tietoja ja taitoja asiakastilanteissa.

Ajoitus ja läsnäolo

Opetus etenee aikataulutetusti lukujärjestyksen mukaisesti tammi-toukokuun aikana.
Harjoitustunneilla läsnäolo vähintään 80% opetuskerroista.

Poissaolojen korvaamisesta sovitaan harjoitustunnin vastuuopettajan kanssa mahdollisuuksien mukaan etukäteen niin, että opiskelija esittää opettajalle suunnitelmansa poissaolon korvaamiseksi ja hyväksyttää sen opettajalla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

1. Ammattilaisen opas.2013. Fysioterapian rakenteinen kirjaaminen fysioterapiassa. Suomen Fysioterapeutit

2. ICF. 2004. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. STAKES

3. Jokinen, T., Virkkunen, H.,(toim.) 2018. Potilastiedon rakenteisen kirjaamisen opas. THL

4. Keskinen, K., Häkkinen, K., Kallinen, M. 2018. Kuntotestauksen Käsikirja. Liikuntatieteellinen Seura

5. Magee, J. 2014 (tai uudempi painos). Orthopedic Physical Assesment. Saunders-Elsevier

6. Savolainen T.& Partia R. 2018. Fysioterapianimikkeistö. Kuntaliitto

7. Suni, J., Taulaniemi, A.(toim.).2012. Terveyskunnon testaus. SanomaPro

Luentomateriaali, ajankohtaisia tutkimusartikkeleita

Edeltävien opintojen sekä kuormitusfysiologian sekä toimintakyvyn arvioinnin tunneilla osoitettu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteyksiä.

Uusintamahdollisuudet

Lahti: teoriatentin uusiminen sovittuna ajankohtana.

Oppimisympäristö

Lappeenrannan kampus:
harjoitusluokat, liikuntasali, kuormitusfysiologian ja biomekaniikan laboratoriot.
Urheilukenttä
Vapaavalintainen (asiakaslähtöinen) ympäristö.
Verkkoympäristö: LAB:n moodle-alusta.

Lahden Kampus:
Harjoitusluokat, ryhmäliikuntatila, kuntosali
Verkkoympäristö: LAB Moodle-alusta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lappeenranta:
Luennot ja seminaarit 12h
Harjoitustunnit 30 h
Asiakastilanteeseen liittyvät kontaktitunnit 8 h
Itsenäinen opiskelu 81 h

YHTEENSÄ: 135h

Lahti:
Luennot 10 h
Harjoitustunnit 21 h
Asiakastilanteeseen liittyvät kontaktitunnit 9 h
Tentti 1 h
Itsenäinen opiskelu 110 h

Tarkempi erillinen tuntisuunnitelma jaetaan opintojakson alussa.

Sisältö

Lappeenranta:
Toimintakyvyn mittaukset ja Perusliikkumisen arviointi.
Neurodynamiikka käsitteenä, tunnon,refleksien ja merkkilihasten testaaminen, SLUMP, SLR sekä yläraajan päähermojen manuaaliset testit.
Asiakastapaukset parityöskentelynä.
Kliininen päättely, testitulosten merkityksen selvittäminen asiakkaan toimintakyvyn kannalta sekä merkitys jatkotoimenpiteille.
Oppimistehtävä: Fysioterapiasuunnitelma yhteenveto tutkimistuloksista, tavoitteet, toteutus ja arviointisuunnitelma, kliininen päättely ja dokumentointi, harjoitusohjelman laatiminen ja ohjaaminen asiakkaalle.

Lahti:
Toimintakyvyn mittaukset
Perusliikkumisen arviointi
Neurodynamiikka käsitteenä, tunnon,refleksien ja merkkilihasten testaaminen, SLUMP, SLR sekä yläraajan päähermojen manuaaliset testit.
Asiakastapaus
Kliininen päättely, testitulosten merkityksen selvittäminen asiakkaan toimintakyvyn kannalta sekä merkitys jatkotoimenpiteille.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suositellaan ennen opintojaksoa suoritettavaksi seuraavia opintojaksoja: Biomekaniikka, kuormitusfysiologia, Liikkumisen edistäminen ja ohjaustaidot fysioterapiassa, Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia.

Arviointimenetelmät

Harjoitustunneille osallistuminen, oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti ja kirjallisen raportin laatiminen, loppuseminaariin osallistuminen sekä opponointi. Asiakastapaus (tutkiminen, harjoitusohjelma jafysioterapiasuunnitelma) arvioidaan numeerisesti asteikolla 0 - 5.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei täytä tason 1 arviointikriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää sekä hengitys- ja verenkierto- että tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermostollisen säätelyn merkityksen ihmisen toiminnassa ja toimintakykyisyydessä, mutta niissä tapahtuvien muutosten yhdistäminen käytännön tekemiseen on vielä epävarmaa. Mittareiden ja testistöjen valitseminen ja hyödyntäminen fysioterapeuttisessa tutkimisessa on osittain epäselvää. Opiskelija perustelee ja yleistää havaintojaan epäselvästi ja ei käytä niitä loogisesti päätöksen teossa. Opiskelija tunnistaa ja nimeää erilaisia tapoja mitata ja arvioida liikkumis- ja toimintakyä, johtopäätösten tekemisessä havaintojen pohjalta on epäselvyyttä. Kokonaisvaltaisen näkemyksen hahmottuminen ja johtopäätösten tekeminen opintojakson tietoperustaa hyväksi käyttäen on vielä epävarmaa. Opiskelija antaa palautteen mittaustuloksista yleisellä tasolla ja harjoitusohjelma ja ei ole linjassa tavoitteiden kanssa. Opiskelijalla on vaikeuksia dokumentoida fysioterapiaprosessin mukaisesti. Opiskelija osallistuu opetukseen ja ryhmätoimintaan ja pystyy rajoittuneesti arvioimaan toimintaansa opintojakson sisällä.
Lahti: tentin arvosana on puolet opintojakson arvosanasta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää sekä hengitys- ja verenkierto- että tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermostollisen säätelyn merkityksen ihmisen toiminnassa ja toimintakykyisyydessä. Hänelle on osittain vielä haasteellistavalita ja hyödyntää fysioterapeuttisessa tutkimisessa yleisimmin käytetyistä mittareista ja menetelmistä luotettavimmat ja tarkoituksenmukaisimmat kunkin eri toimintajärjestelmän arviointiin. Opiskelija osaa perustella ja yleistää havaintojaan ja käyttää niitä päätöksen teossa, mutta toiminta on vielä osittain epävarmaa. Hänellä on kokonaisvaltainen näkemys miten mitata ja arvioida liikkumis- ja toimintakyä, itsenäisten johtopäätösten tekeminen opintojakson tietoperustaa hyväksi käyttäen on vielä haasteellista. Opiskelija osaa myös antaa palautteen mittaustuloksista sekä toteuttaa harjoitusohjelman ohjaustilanteen ja dokumentoida fysioterapiaprosessin mukaisesti. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja ryhmätoimintaan sekä osaa arvioida omaa toimintaansa opintojakson sisällä.
Lahti: tentin arvosana on puolet opintojakson arvosanasta.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa yksityiskohtaisesti selittää sekä hengitys- ja verenkierto- että tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermostollisen säätelyn merkityksen ihmisen toiminnassa ja toimintakykyisyydessä. Hän osaatarkoituksenmukaisesti valita ja hyödyntää fysioterapeuttisessa tutkimisessa yleisimmin käytetyistä mittareista ja menetelmistä luotettavimmat ja tarkoituksenmukaisimmat kunkin eri toimintajärjestelmän arviointiin. Opiskelija osaa kriittisesti ja monipuolisesti perustella ja yleistää havaintojaan ja käyttää niitä loogisesti päätöksen teossa. Hänellä on kokonaisvaltainen näkemys miten mitata ja arvioida liikkumis- ja toimintakyä ja hän tekee itsenäisesti johtopäätöksiä käyttäen opintojakson tietoperustaa jäsentyneesti eri aihealueiden suhteen. Opiskelija osaa myös antaa yksilöllisen palautteen mittaustuloksista sekä toteuttaa vuorovaikutuksellisen harjoitusohjelman ohjaustilanteen ja dokumentoida fysioterapiaprosessin mukaisesti. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja ryhmätoimintaan sekä osaa arvioida ja eritellä omaa toimintaansa opintojakson sisällä.
Lahti: tentin arvosana on puolet opintojakson arvosanasta.