Siirry suoraan sisältöön

Eri ikäinen ihminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA27-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 17.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 70

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Sirpa Silaste
 • Onni Hämäläinen
 • Marko Franicevic
 • Suvi Ollikainen

Opetusryhmät

 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta

Pienryhmät

 • Verkkoluento
 • Seminaari

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata ihmisen fyysisen, sosiaalisen ja kognitiivisen kasvun ja kehityksen vaiheet eri ikäkausina ja niissä tapahtuvat muutokset
- soveltaa tietoa ja arvioida eri ikäisten suorituksia ja osallistumista (sisältää päivittäisten toimien apuvälineet, asunnonmuutostyöt ja esteettömyyden sekä saavutettavuuden) ICF-luokitusta hyödyntäen
- kohdata ja ohjata eri ikäisiä ihmisiä ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkko-opetus
Seminaaripäivä kampuksella
Harjoittelu työelämässä: opintojaksolla harjoitellaan työelämässä toimimista erilaisissa työelämän havainnointi- vuorovaikutus- ja ohjaustilanteissa.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojaksolla painottuu itsenäinen opiskelu. Opettajajohtoisilla zoom-tunneilla, seminaarissa sekä työelämäharjoittelussa läsnäolovelvollisuus.

Opintojakso toteutuu aikavälillä 9.1.-19.3.2023.
Opintojakson harjoittelut ajoittuvat viikoille 7-8 opiskelijan oman suunnitelman mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Nurmi J-E, Ahonen T., Lyytinen H., Lyytinen P., Pulkkinen L., Ruoppila I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. PS-KUSTANNUS.
Talvio, M., Klemola, U. 2017. Toimiva vuorovaikutus. PS-kustannus.
Mönkkönen, K. 2007. Vuorovaikutus: dialoginen asiakastyö. Edita.
Mönkkönen, K. 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä: asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla.
Muu opintojaksolla osoitettu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT -hakemukset on tehtävä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. AHOT -hakemukset lähetetään virallista kanavaa (Peppi-järjestelmä) pitkin.

Opintojaksoon liittyvät kysymykset ja ahot-hakemukset opintojakson vastuuopettaja Sirpa Silasteelta (sirpa.silaste@lab.fi)

Työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelija harjoittelee asiakkaan kohtaamista ja vuorovaikutusta eri ikäisten ihmisten kanssa (lapset, ikääntyneet).
Jokainen opiskelija etsii harjoittelupaikan itse.
Harjoittelupaikat voivat sijaita maantieteellisesti missä kaupungissa tahansa.
Tarkempi ohjeistus harjoittelupaikkoihin annetaan opintojakson info -tunnilla.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö, työelämä, kampus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkko-opetus ja oppimistehtävät (3 op) ja harjoittelu (2 op). Opiskelijan kuormitus yhteensä 135 t.

Sisältö

Ihmisen elämänkaari.
Kehityspsykologia
Toimintakyky ja ICF sen kuvaajana.
Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus, kodin toimivuus sekä apuvälineet toimintakyvyn tukijoina.
Kohtaaminen ja vuorovaikutus asiakastilanteissa

Opintojakson sisällöt yhdistyvät asiakkaan kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen (ICF).

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät (hyväksytty-täydennettävä):
- Ennakkotehtävät lähiopetukseen
- Apuvälinecase -tehtävä
- Toimintakyvyn kuvaus -tehtävä


Numeerisesti arvioitavat tehtävät:
- Esteettömyyskartoitusraportti
- Harjoitteluun liittyvä raportti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta oppimistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa luokitella ihmisen eri ikäkausiin liittyviä kehitysvaiheita ja niissä tapahtuvia muutoksia.
Opiskelija tunnistaa ja nimeää toimintakyvyn kuvaamiseen liittyviä tekijöitä.
Opiskelija tunnistaa keskeisten ympäristötekijöiden, kuten esteettömyyden, kodin turvallisuuden ja apuvälineiden vaikutuksen eri ikäisen ihmisen suorituksiin ja osallistumiseen. Opiskelija on tietoinen vuorovaikutuksen ja ohjausosaamisen perusteista.
Opiskelija pystyy kuvaamaan toimintaansa ja kehittymistään opintojaksolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa arvioida ja eritellä ihmisen eri ikäkausiin liittyviä kehitysvaiheita ja niissä tapahtuvia muutoksia.
Opiskelija osaa kuvata ja perustella havaintojaan eri ikäisten ihmisten toimintakyvystä erilaisissa toimintaympäristöissä ja tekee johtopäätöksiä sekä tunnistaa vuorovaikutussuhteita. Opiskelija ymmärtää ympäristötekijöiden, kuten esteettömyys, saavutettavuus, kodin turvallisuus, apuvälineet yhteyden eri ikäisen ihmisen toimintakykyyn.
Opiskelijalla on näkemystä ihmisen eri ikäkausiin liittyvistä tekijöistä ja hän tekee johtopäätöksiä opintojakson tietoperustaa hyväksi käyttäen.
Opiskelija osaa arvioida omaa toimintaansa ja kehitystään opintojaksolla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa arvioida ja eritellä yksityiskohtaisesti ihmisen eri ikäkausiin liittyviä kehitysvaiheita ja niissä tapahtuvia muutoksia perustaen näkemyksensä kehityspsykologian teorioihin.
Opiskelija osaa kuvata laaja-alaisesti havaintojaan eri ikäisten ihmisten toimintakyvystä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida ympäristötekijöiden merkitystä eri ikäisen ihmisen toimintakyvylle.
Opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys ihmisen eri ikäkausiin liittyvistä tekijöistä ja hän tekee oivaltavia johtopäätöksiä käyttäen opintojakson tietoperustaa jäsentyneesti eri aihealueiden suhteen.
Opiskelija osaa arvioida ja eritellä omaa toimintaansa ja kehitystään opintojaksolla.