Siirry suoraan sisältöön

Eri ikäinen ihminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA27-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 70

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Sirpa Silaste
 • Onni Hämäläinen
 • Marko Franicevic
 • Suvi Ollikainen

Ryhmät

 • HLPRFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTIFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata ihmisen fyysisen, sosiaalisen ja kognitiivisen kasvun ja kehityksen vaiheet eri ikäkausina ja niissä tapahtuvat muutokset
- soveltaa tietoa ja arvioida eri ikäisten suorituksia ja osallistumista (sisältää päivittäisten toimien apuvälineet, asunnonmuutostyöt ja esteettömyyden sekä saavutettavuuden) ICF-luokitusta hyödyntäen
- kohdata ja ohjata eri ikäisiä ihmisiä ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso integroituu 2. lukukauden muihin opintojaksoihin.

Itsenäinen oppiminen tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmin oppimistehtävinä verkossa ja tiimitapaamisin.

Verkkotyöpajoissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti yhdessä tai pienryhmissä

Kampuspäivinä opiskellaan Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla ilmiöperustaisen oppimisen keinoin.

Opintojaksolla harjoitellaan työelämässä toimimista erilaisissa työelämän havainnointi- vuorovaikutus- ja ohjaustilanteissa.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojaksolla painottuu itsenäinen opiskelu. Opettajajohtoisilla Zoom- ja kampustunneilla, sekä työelämäharjoittelussa läsnäolovelvollisuus.

Opintojakso toteutuu aikavälillä 29.8.-16.12.2022
Opintojakson harjoittelut ajoittuvat loka-marraskuulle opiskelijan oman suunnitelman mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Dunderfelt T. 2011. Elämänkaaripsykologia. WSOY. Pro.
Nurmi J-E, Ahonen T., Lyytinen H., Lyytinen P., Pulkkinen L., Ruoppila I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. PS-KUSTANNUS.
Talvio, M., Klemola, U. 2017. Toimiva vuorovaikutus. PS-kustannus.
Mönkkönen, K. 2007. Vuorovaikutus: dialoginen asiakastyö. Edita.
Mönkkönen, K. 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä: asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla.
Muu opintojaksolla osoitettu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson teoriaosuudet: Vastaavat oppisisällöt suoritettuna korkeakoulussa.
Opintojakson käytännön osuudet: Vastaavat oppisisällöt suoritettuna korkeakoulussa.

Vinkkejä AHOT mahdollisuuksiin:

Liikuntaneuvojakoulutus:
- Koulutuksella mahdollisuus hyväksilukea opintojakson eri ikäisten harjoittelut, jos näistä ikäryhmistä on samankaltaista käytännön kokemusta, kuin opintojakson harjoittelut sisältävät. Hyväksiluku tapahtuu näytöin. Näyttönä toimii harjoittelutehtävien tekeminen ja suullinen esittäminen pohjautuen aikaisempiin kokemuksiin.
- Suoritettava ICF, esteettömyys ja apuvälineet -osiot.

Liikuntaneuvojakoulutus + työkokemus:
- Koulutuksella mahdollisuus hyväksilukea opintojakson eri ikäisten teoria ja harjoittelut, jos näistä ikäryhmistä on samankaltaista käytännön kokemusta, kuin opintojakson harjoittelut sisältävät. Riippuen työkokemuksen laajuudesta ja sisällöstä - hyväksiluku tapahtuu näytöin tai työkokemus toimii osaamisen näyttönä.
- Suoritettava ICF, esteettömyys ja apuvälineet -osiot.

Liikunnanohjaajakoulutus (amk):
- Koulutuksella mahdollisuus hyväksilukea opintojakson eri ikäisten harjoittelut, jos näistä on samankaltaista kokemusta, kuin opintojakso sisältää. Lisäksi mahdollisuus hyväksilukea eri ikäisiin ihmisiin ja vuorovaikutukseen liittyvä teoriaosuus, jos sama osaaminen on hankittu liikunnanohjaajakoulutuksessa ja osaaminen on osoitettavissa (AHOT -hakemus).
- Suoritettava ICF, esteettömyys ja apuvälineet -osiot.

Lähihoitajakoulutus:
- Koulutuksella mahdollisuus hyväksilukea opintojakson eri ikäisten harjoittelut, jos näistä ikäryhmistä on samankaltaista kokemusta, kuin opintojakson harjoittelut sisältävät. Hyväksiluku tapahtuu näytöin. Näyttönä toimii harjoittelutehtävien tekeminen ja suullinen esittäminen pohjautuen aikaisempiin kokemuksiin.
- Suoritettava ICF, esteettömyys ja apuvälineet -osiot.

Personal trainer -koulutus ja työkokemus, kokemus esim. urheiluseuraohjaamisesta, lyhyet koulutukset valmennuksen/ohjaamisen tueksi, alle 0,5v. kokemus päiväkodissa tai koulussa työskentelystä, kokemus omista lapsista tai isovanhemmista:
- Ei ahotoitavissa

AHOT -hakemukset tehtävä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua. Edellä kuvatut esimerkit ovat suuntaa-antavia, lopulliseen päätökseen vaikuttaa yksilölliset osaamiset. AHOT -hakemukset virallista kanavaa pitkin.

Opintojaksoon liittyvät kysymykset ja ahot-hakemukset opintojakson vastuuopettaja Marko Franicevicille marko.franicevic@lab.fi

Työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelija harjoittelee asiakkaan kohtaamista, vuorovaikutusta ja ohjaustaitoja eri ikäisten ihmisten kanssa (lapset, ikääntyneet). Opintojakso sisältää harjoittelua työelämässä. Jokainen opiskelija etsii harjoittelupaikan itse. Harjoittelupaikat voivat sijaita maantieteellisesti missä kaupungissa tahansa. Tarkempi ohjeistus harjoittelupaikkoihin annetaan opintojakson info -tunnilla.

Opintojaksolla suoritetaan harjoittelua liittyen esteettömyyteen ja apuvälineisiin.

Uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Jos opiskelija on estynyt toteuttamaan opintojakson syksyllä 2022, osallistuu hän seuraavan lukukauden toteutukseen.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö, työelämä, kampus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkko-opetus ja oppimistehtävät ( 3op) ja harjoittelu (2 op). Opiskelijan kuormitus yhteensä 135 t.

Sisältö

Ihmisen elämänkaari.
Kehityspsykologia
Toimintakyky ja ICF sen kuvaajana.
Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus, kodin toimivuus sekä apuvälineet toimintakyvyn tukijoina.
Kohtaaminen ja vuorovaikutus ohjaustilanteessa.

Opintojakson sisällöt yhdistyvät asiakkaan kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen (ICF).

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät (hyväksytty-täydennettävä)
Apuvälinetehtävä ryhmässä (hyväksytty-täydennettävä)
Harjoittelut työelämässä (hyväksytty-hylätty)
Eri ikäiset ihmiset ja vuorovaikutus -tehtävä (1-5)
Esteettömyyskartoitus (1-5)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta oppimistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa luokitella ihmisen eri ikäkausiin liittyviä kehitysvaiheita ja niissä tapahtuvia muutoksia.
Opiskelija tunnistaa ja nimeää toimintakyvyn kuvaamiseen liittyviä tekijöitä.
Opiskelija tunnistaa keskeisten ympäristötekijöiden, kuten esteettömyyden, kodin turvallisuuden ja apuvälineiden vaikutuksen eri ikäisen ihmisen suorituksiin ja osallistumiseen. Opiskelija on tietoinen vuorovaikutuksen ja ohjausosaamisen perusteista.
Opiskelija pystyy kuvaamaan toimintaansa ja kehittymistään opintojaksolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa arvioida ja eritellä ihmisen eri ikäkausiin liittyviä kehitysvaiheita ja niissä tapahtuvia muutoksia.
Opiskelija osaa kuvata ja perustella havaintojaan eri ikäisten ihmisten toimintakyvystä erilaisissa toimintaympäristöissä ja tekee johtopäätöksiä sekä tunnistaa vuorovaikutussuhteita. Opiskelija ymmärtää ympäristötekijöiden, kuten esteettömyys, saavutettavuus, kodin turvallisuus, apuvälineet yhteyden eri ikäisen ihmisen toimintakykyyn.
Opiskelijalla on näkemystä ihmisen eri ikäkausiin liittyvistä tekijöistä ja hän tekee johtopäätöksiä opintojakson tietoperustaa hyväksi käyttäen.
Opiskelija osaa arvioida omaa toimintaansa ja kehitystään opintojaksolla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa arvioida ja eritellä yksityiskohtaisesti ihmisen eri ikäkausiin liittyviä kehitysvaiheita ja niissä tapahtuvia muutoksia perustaen näkemyksensä kehityspsykologian teorioihin.
Opiskelija osaa kuvata laaja-alaisesti havaintojaan eri ikäisten ihmisten toimintakyvystä erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida ympäristötekijöiden merkitystä eri ikäisen ihmisen toimintakyvylle.
Opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys ihmisen eri ikäkausiin liittyvistä tekijöistä ja hän tekee oivaltavia johtopäätöksiä käyttäen opintojakson tietoperustaa jäsentyneesti eri aihealueiden suhteen.
Opiskelija osaa arvioida ja eritellä omaa toimintaansa ja kehitystään opintojaksolla.