Siirry suoraan sisältöön

Liikkumisen biomekaniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA26-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 30.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • Englanti

Paikat

20 - 80

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Sanna Kangas
 • Eija Viitala
 • Kari Kauranen
 • Hanna Laine
 • Sanna Spets

Ryhmät

 • HLPRFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lappeenranta
 • HLTIFYS23KM
  Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää hermolihasjärjestelmän rakenteen ja toiminnan liikkeen aloittamisen ja ohjauksen sekä siitä saatavan palautteen osalta
- käyttää erilaisia liikkeen ja liikkumisen analysointikeinoja ja biomekaanisia mittausvälineitä sekä tulkita ja soveltaa niiden antamia tuloksia fysioterapian suunnittelussa
- arvioida siirtymisen avun tarvetta sekä ohjata turvallisissa siirtymisissä
- arvioida liikkumisen apuvälineiden tarvetta ja valita asiakkaalle oikeat apuvälineet sekä ohjata niiden käytön asiakkaalle ja hänen lähipiirilleen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

- Opintojakso integroituu 1. lukukauden muihin opintojaksoihin.
- Itsenäinen oppiminen tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmin oppimistehtävinä verkossa ja tiimitapaamisin.
- Verkkotyöpajoissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti yhdessä tai pienryhmissä.
- Kampuspäivinä opiskellaan Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla ilmiöperustaisen oppimisen keinoin.

Ajoitus ja läsnäolo

Harjoitustunneilla ja demoissa läsnäolo 100%.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

1. Moodlessa ja tunneilla jaettava materiaali

2. Biomekaniikka: Kauranen Kari & Nurkka Niina. 2022. Liikkumisen biomekaniikkaa Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 177.

3. Työterveyslaitoksen verkkosivut tttl.fi

4. Tamminen-Peter, L. & Wickström, G. 2018. Potilassiirrot – Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos. Vuoden 2013 painos saatavissa pdf-versiona

Uusintamahdollisuudet

Liikkumisen biomekaniikan teoriaosuuden hylätyn suorituksen voi uusia seuraavan toteutuksen yhteydessä. Kaksi uusintakertaa.

Siirtymisen avustamisen näytön uusinta sovitaan opiskelijan kanssa erikseen.

HUOM. Tutkintosäännön mukaisesti hyväksyttyä yksittäistä suoritusta (= opintojakson osa esim. tentti) ei voi korottaa. Korotus koskee koko opintojaksoa.

Oppimisympäristö

LPR: Biomekaniikan laboratorio, liikuntasali, perushoidon harjoitusluokka, zoom
LTI: Testiluokka, plinttiluokka, hoitotyön luokka, ryhmäliikuntatila, zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä, josta läsnäoloa 35 h ja itsenäistä opiskelua 100 h.

Kontaktiopetus jakautuu: 2 h aloitusluento, 26 h demoja ja harjoituksia, 4 h verkkotyöpajoja, 1 h avustus- ja siirtonäyttö ja 2 h teoriakoe.

Sisältö

-Voima ja voiman momentti, antropometria, tukielimistön biomekaniikka, keskushermosto lihastoiminnan ohjaajana, lihasvoima ja sen kehittyminen, lihasmekaniikka, lihasvoiman mittaus, elektromyografia, liikkeenanalysointi, kävelyn analysointi, tasapainon analysointi, silmä-käsi-koordinaation analysointi.

-Asiakkaan ja avustajan voimavarojen arviointi ja tunnistaminen siirtymisen avustamisen eri tilanteissa. Vuorovaikutus, ohjausosaaminen ja avustamisen erilaiset tekniikat. Ympäristön ja apuvälineiden hyödyntäminen.

-Liikkumisen apuvälineen tarpeen arviointi, apuvälineen valinta, käytön opetus ja seuranta. Asiakkaan ja hänen lähipiirinsä ohjaaminen.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Ei edellytetä.

Arviointimenetelmät

- Harjoituksiin ja demoihin osallistuminen > itse- ja vertaisarviointi, jatkuva näyttö harjoitustunneilla > opettaja-arviointi (hyv-hyl)
- Oppimistehtävät, opettaja-arviointi (hyv-täydennettävä)
- Kirjallinen tentti vko 22 suoritettu hyväksytysti, opettaja-arviointi (5-0)
- Siirtymisen avustamisen näyttö vko 19 suoritettu hyväksytysti, opettaja-arviointi (5-0)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tasolla 1 kuvattua osaamista.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

1

Opiskelija osaa selittää hermolihasjärjestelmän rakenteen ja toiminnan pääpiirteittäin niiden mekanismien osalta, jotka liittyvät liikkeen syntymiseen, ohjaukseen ja integrointiin. Opiskelija tietää, millaisia mahdollisia biomekaanisia mittausmenetelmiä on olemassa asiakkaan erilaisten fyysisten ongelmien selvittämiseen. Opiskelija osaa nimetä ja tunnistaa erilaisia liikkeen ja liikkumisen analysointikeinoja avustetusti ja johdatellusti.

Liikkumisen apuvälineiden valinta on turvallista. Opiskelija tunnistaa oman kokemattomuutensa rajat apuvälineen käytössä ja opastuksessa ja osaa hakea lisäohjausta. Opiskelija tietää potilaan siirtymisen avustamisen tekniikoita ja ergonomiseen työskentelyyn vaikuttavia tekijöitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

3

Opiskelija osaa selittää liikkeen syntymiseen, ohjaukseen ja integrointiin liittyvän hermolihasjärjestelmän rakenteen, mutta osatekijöiden integroinnissa toisiinsa on puutteita. Opiskelija osaa valita itsenäisesti biomekaanisen mittausmenetelmän asiakkaan erilaisten fyysisten ongelmien selvittämiseen, mutta valinnat ovat perustelemattomia tai opiskelijalla on vaikeuksia perustella valintojaan. Opiskelija osaa nimetä ja tunnistaa erilaisia liikkeen ja liikkumisen analysointikeinoja itsenäisesti, mutta tulosten tulkinta ja niiden integrointi käytäntöön vaatii avustusta ja ohjausta.

Liikkumisen apuvälineiden valinta ja käyttö on turvallista sekä opastus asianmukaista.
Opiskelija osaa avustaa asiakasta siirtymään asiakkaan toimintakyvyn mukaan sekä hallitsee asiakkaan liikkumisen tukemisen perusteet. Vuorovaikutus asiakkaan kanssa palvelee siirtymistilannetta. Opiskelija esittää omia ajatuksiaan siirtymisen avustamisen ergonomian parantamiseksi.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

5

Opiskelija osaa selittää hermolihasjärjestelmän rakenteen ja toiminnan loogisesti, yksityiskohtaisesti ja kokonaisuuden hahmottaen niiden mekanismien osalta, jotka liittyvät liikkeen syntymiseen, ohjaukseen ja integrointiin. Opiskelija osaa valita itsenäisesti ja perustellusti optimaalisimman biomekaanisen mittausmenetelmän asiakkaan erilaisten fyysisten ongelmien selvittämiseen. Opiskelija osaa nimetä, tunnistaa ja analysoida erilaisia liikkeen ja liikkumisen analysointikeinoja itsenäisesti, sujuvasti ja eri tietolähteitä integroiden.

Liikkumisen apuvälineiden valinta, käyttö ja opastus ovat turvallisia, perusteltuja ja johdonmukaisia. Opiskelija osaa valita asiakkaan siirtymisen avustamisen tavan asiakkaan toimintakyvyn mukaan sekä soveltaa erilaisia tapoja asiakkaan liikkumisen tukemiseksi. Vuorovaikutus asiakkaan kanssa palvelee siirtymistilannetta ja auttaa asiakasta aktivoimaan omia voimavarojaan. Opiskelija pyrkii aktiivisesti sisäistämään kuntouttavan ja ergonomisen työtavan.