Siirry suoraan sisältöön

Liikkumisen biomekaniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA26-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 15.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • Englanti

Paikat

10 - 75

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Eija Viitala
 • Kari Kauranen
 • Hanna Laine
 • Sanna Spets

Opetusryhmät

 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta

Pienryhmät

 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Tentti
 • Näyttö 1
 • Näyttö 2
 • Näyttö 3
 • Info
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää hermolihasjärjestelmän rakenteen ja toiminnan liikkeen aloittamisen ja ohjauksen sekä siitä saatavan palautteen osalta
- käyttää erilaisia liikkeen ja liikkumisen analysointikeinoja ja biomekaanisia mittausvälineitä sekä tulkita ja soveltaa niiden antamia tuloksia fysioterapian suunnittelussa
- arvioida siirtymisen avun tarvetta sekä ohjata turvallisissa siirtymisissä
- arvioida liikkumisen apuvälineiden tarvetta ja valita asiakkaalle oikeat apuvälineet sekä ohjata niiden käytön asiakkaalle ja hänen lähipiirilleen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kontaktiopetus zoomissa tai kampuksella, verkkoluennot, harjoitukset ja demot, harjoitustyöt, verkkotehtävät, kirjallinen tentti

Siirtymisen avustamisen osuus alkaa ennakko-opiskelulla verkossa ja ennakkotehtävällä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa harjoitustunneilla ja demoissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

1. Moodlessa ja tunneilla jaettava materiaali

2. Biomekaniikka: Kauranen Kari & Nurkka Niina. Biomekaniikkaa liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 166.

3. Työterveyslaitoksen verkkosivut tttl.fi

4. Tamminen-Peter, L. & Wickström, G. 2018. Potilassiirrot – Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos. Vuoden 2013 painos saatavissa pdf-versiona

5. ErgoBank -verkkosivusto

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaava tieto AHOToitavissa muista korkeakouluopinnoista. Siirtymisen avustamisen kokonaisuudessa esim. Työterveyslaitoksen Potilassiirtojen ergonomiakortti.

Uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti viikolla 50, kaksi uusinta kertaa (tutkintosääntö)
Siirtymisen avustamisen näyttö viikolla 48 Lahti ja viikolla 49 LPR.

Oppimisympäristö

Biomekaniikan laboratorio, liikuntasali, perushoidon harjoitusluokka, zoom

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h opiskelijan työtä, josta läsnäoloa 37 h ja itsenäistä opiskelua 98 h.
Paikalla olo jakautuu: 2 h aloitusluento, 32 h demoja ja harjoituksia, 1 h avustus- ja siirtonäyttö ja 2 h teoriakoe.

Sisältö

-Voima ja voiman momentti, antropometria, tukielimistön biomekaniikka, keskushermosto lihastoiminnan ohjaajana, lihasvoima ja sen kehittyminen, lihasmekaniikka, lihasvoiman mittaus, elektromyografia, liikkeenanalysointi, kävelyn analysointi, tasapainon analysointi, silmä-käsi-koordinaation analysointi.

-Asiakkaan ja avustajan voimavarojen arviointi ja tunnistaminen siirtymisen avustamisen eri tilanteissa. Vuorovaikutus, ohjausosaaminen ja avustamisen erilaiset tekniikat. Ympäristön ja apuvälineiden hyödyntäminen.

-Liikkumisen apuvälineen tarpeen arviointi, apuvälineen valinta, käytön opetus ja seuranta. Asiakkaan ja hänen lähipiirinsä ohjaaminen.

Arviointimenetelmät

Harjoituksiin ja demoihin osallistuminen, itse- ja vertaisarviointi, jatkuva näyttö harjoitustunneilla.
Hyväksytyt tehtävät, opettaja-arviointi
Kirjallinen tentti suoritettu hyväksytysti, opettaja-arviointi
Siirtymisen avustamisen näyttö suoritettu hyväksytysti, opettaja-arviointi

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tasolla 1 kuvattua osaamista.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

1

Opiskelija osaa selittää hermolihasjärjestelmän rakenteen ja toiminnan pääpiirteittäin niiden mekanismien osalta, jotka liittyvät liikkeen syntymiseen, ohjaukseen ja integrointiin. Opiskelija tietää, millaisia mahdollisia biomekaanisia mittausmenetelmiä on olemassa asiakkaan erilaisten fyysisten ongelmien selvittämiseen. Opiskelija osaa nimetä ja tunnistaa erilaisia liikkeen ja liikkumisen analysointikeinoja avustetusti ja johdatellusti.

Liikkumisen apuvälineiden valinta on turvallista. Opiskelija tunnistaa oman kokemattomuutensa rajat apuvälineen käytössä ja opastuksessa ja osaa hakea lisäohjausta. Opiskelija tietää potilaan siirtymisen avustamisen tekniikoita ja ergonomiseen työskentelyyn vaikuttavia tekijöitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

3

Opiskelija osaa selittää liikkeen syntymiseen, ohjaukseen ja integrointiin liittyvän hermolihasjärjestelmän rakenteen, mutta osatekijöiden integroinnissa toisiinsa on puutteita. Opiskelija osaa valita itsenäisesti biomekaanisen mittausmenetelmän asiakkaan erilaisten fyysisten ongelmien selvittämiseen, mutta valinnat ovat perustelemattomia tai opiskelijalla on vaikeuksia perustella valintojaan. Opiskelija osaa nimetä ja tunnistaa erilaisia liikkeen ja liikkumisen analysointikeinoja itsenäisesti, mutta tulosten tulkinta ja niiden integrointi käytäntöön vaatii avustusta ja ohjausta.

Liikkumisen apuvälineiden valinta ja käyttö on turvallista sekä opastus asianmukaista.
Opiskelija osaa avustaa asiakasta siirtymään asiakkaan toimintakyvyn mukaan sekä hallitsee asiakkaan liikkumisen tukemisen perusteet. Opiskelija esittää omia ajatuksiaan siirtymisen avustamisen ergonomian parantamiseksi.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

5

Opiskelija osaa selittää hermolihasjärjestelmän rakenteen ja toiminnan loogisesti, yksityiskohtaisesti ja kokonaisuuden hahmottaen niiden mekanismien osalta, jotka liittyvät liikkeen syntymiseen, ohjaukseen ja integrointiin. Opiskelija osaa valita itsenäisesti ja perustellusti optimaalisimman biomekaanisen mittausmenetelmän asiakkaan erilaisten fyysisten ongelmien selvittämiseen. Opiskelija osaa nimetä, tunnistaa ja analysoida erilaisia liikkeen ja liikkumisen analysointikeinoja itsenäisesti, sujuvasti ja eri tietolähteitä integroiden.

Liikkumisen apuvälineiden valinta, käyttö ja opastus ovat turvallisia, perusteltuja ja johdonmukaisia. Opiskelija osaa valita asiakkaan siirtymisen avustamisen tavan asiakkaan toimintakyvyn mukaan sekä soveltaa erilaisia tapoja asiakkaan liikkumisen tukemiseksi. Opiskelija pyrkii aktiivisesti sisäistämään kuntouttavan ja ergonomisen työtavan.