Siirry suoraan sisältöön

Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA25-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 14.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 80

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Asko Kilpeläinen

Opetusryhmät

 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta

Pienryhmät

 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää solun, solukalvon sekä soluelinten rakenteen ja toiminnan
- selittää luu-, lihas-, epiteeli-, tuki-, hermo- ja sidekudosten solurakenteen, kudosrakenteen muodostumisen ja kudoksen toiminnan
- nimetä ja sijoittaa hermokudoksen, keskushermoston ja ääreishermoston rakenteet elimistössä sekä kertoa niiden merkityksen liikkeen säätelyssä, muistamisessa ja oppimisessa
- kertoa keskushermoston toiminnan perusperiaatteet sensorisen, integroivan ja motorisen järjestelmän fysiologiasta
- tunnistaa ja pystyy nimeämään elinjärjestelmien (verenkierto, hengitys, puolustus, ruoansulatus, virtsaneritys, umpieritys) anatomiset päärakenteet sekä selittää eri elinjärjestelmien toiminnan perusperiaatteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Itsenäinen oppiminen tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmin oppimistehtävinä verkossa ja verkkotyöpajoihin.
Verkkotyöpajoissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti yhdessä tai pienryhmissä.

Ajoitus ja läsnäolo

tammikuu- toukokuu 2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Bjålie, J.G. 2011: Ihminen, fysiologia ja anatomia
(Tai vastaava esimerkiksi)
Ihmisen fysiologia ja anatomia: Nienstedt, Arstila, Hänninen, 2016
tai Anatomia ja fysiologia: Leppäluoto, Kettunen, Rintamäki, 2015;

Muu opettajan jakama/osoittama materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteistyötä

Uusintamahdollisuudet

Uusintamahdollisuudet välittömästi osatenttien jälkeen tai seuraavien kurssien mukana.

Oppimisympäristö

LAB:n moodlealusta, luennot zoomissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op x 27h = 135h
zoom-luennot: 50h
Tentit: 4h
Itsenäinen opiskelu 81 h

Sisältö

OSA 1: Elinjärjestelmät
Verenkierto, Lymfa ja elimistön puolustusjärjestelmät, Hengityselimistön rakenne ja toiminta, Ruoansulatuselimistön rakenne ja toiminta, Ravintoaineet, Virtsaneritysjärjestelmän rakenne ja toiminta, Happo-emäs- ja neste-elektrolyytti tasapainon säätely, Lisääntyminen, raskaus ja synnytys, Autonomisen hermoston säätelytoiminta, Umpieritys.

OSA 2: Kudosten biokemiaa ja paranemisprosessi, aistit ja oppimisen neurofysiologia
Homeostaasi, Kemian käsitteet anatomiassa, (atomi, kemialliset sidokset, diffuusio, osmoosi, ATP), Luu- ja sidekudoksen paranemisprosessi, epiteelikudos, Lihaskudoksen paranemisprosessi, nivel ja sitä ympäröivien kudosten perusrakenne, venytysrefleksi ja muut refleksit fysioterapiassa, näkö- ja kuuloaisti, iho, veri, vestibulaarijärjestelmä, tuntoaisti, kipuaisti ja aivot, muisti, oppiminen, perifeerinen hermosto.

Alla olevat kokonaisuudet käydään biomekaniikan kurssin yhteydessä, eikä tentitä enää tässä opintojaksossa: Solukalvon rakenne ja toiminta, Hermokudos, synapsi, aktiopotentiaali, Aivokalvot, selkäydinneste, Selkäytimen rakenne ja toiminta, refleksit, Aivojen rakenne ja toiminta, luu- ja lihaskudoksen hienorakenne ja toiminta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadi edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

Moodletentit (2 kpl) moodlessa, tenttien keskiarvo muodostaa kurssin lopullisen arvosanan.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei täytä tason 1 arviointikriteerejä

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kertoa ja nimetä ihmisen muistijärjestelmän rakenteet ja uusien motoristen taitojen oppimisen taustalla olevat tekijät. Opiskelija osaa selittää eri aistien toimintaperiaatteet pääpiirteisesti. Opiskelija osaa selittää elinjärjestelmien toiminnan, mutta ei osaa yhdistää niiden vaikutuksia keskenään.

Opiskelija nimeää ihmisruumiin pääpiirteiset anatomiset rakenteet suomeksi ja latinaksi. Anatomis-fysiologien terminologian käyttö jää vaillinaiseksi ja epäloogiseksi ja ilmaisu on yleiskielistä. Opiskelija tunnistaa lääketieteellisen biokemian käsitteitä puutteellisesti ja syy-yhteyttömästi, eikä opiskelija osaa soveltaa biokemiallisten ilmiöiden merkitystä fysiologisissa prosesseissa. Opiskelija nimeää rakenteiden, elinten ja elinjärjestelmien fysiologiaa elin- ja elinjärjestelmätasolla mutta ei selitä toiminnan perusteita loogisesti.

Opiskelija osaa selittää kudosten paranemisprosessia, mutta siinä on puutteita ja se ei ole loogista.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää ihmisen muistijärjestelmän ja uusien motoristen taitojen oppimisen taustalla olevan fysiologian pääpiirteittäin. Opiskelija osaa selittää eri aistien toimintaperiaatteet yksityiskohtaisesti. Opiskelija osaa selittää ihmisen eri elinjärjestelmien toiminnan pääpiirteittäin.

Opiskelija tunnistaa ihmisruumiin anatomiset rakenteet suomeksi ja latinaksi ja käyttää anatomis-fysiologista terminologiaa ymmärrettävästi. Opiskelija tunnistaa lääketieteellisen biokemian käsitteitä ja osaa selittää niiden merkitystä fysiologisissa prosesseissa. Opiskelija nimeää ihmisruumiin rakenteiden, elinten ja elinjärjestelmien fysiologiaa solutasolta elinjärjestelmätasolle ja tunnistaa hyvinvointiin vaikuttavia epänormaalin toiminnan mekanismeja ja ilmentymiä.

Opiskelija osaa selittää eri kudosten paranemisprosessin pääpiirteittäin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää ihmisen muistijärjestelmän ja uusien motoristen taitojen oppimisen taustalla olevan fysiologian yksityiskohtaisesti. Opiskelija osaa selittää eri aistien toimintaperiaatteet yksityiskohtaisesti ja integroida tiedon ihmisen motoriseen järjestelmään.

Opiskelija tunnistaa ihmisruumiin anatomiset rakenteet suomeksi ja latinaksi ja käyttää anatomis-fysiologista terminologiaa loogisesti. Opiskelija selittää perustellen rakenteiden, elinten ja elinjärjestelmien fysiologiaa solutasolta elinjärjestelmätasolle lääketieteellisen biokemian ilmiöin ja termein. Opiskelija vertailee ihmisruumiin normaalin ja epänormaalin toiminnan eroja ja arvioi erojen merkitystä potilaan hyvinvoinnille.

Opiskelija osaa selittää eri kudosten paranemisprosessin yksityiskohtaisesti.