Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapeutti liikunta- ja toimintakyvyn asiantuntijana (4 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA24-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 02.06.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 80

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Outi Pöyhönen
  • Aki Rintala

Ryhmät

  • HLPRFYS23KM
    Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lappeenranta
  • HLTIFYS23KM
    Fysioterapeuttikoulutus 23KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata fysioterapeutin ammatin keskeisimmät työtehtävät ja toimintaympäristöt
- tunnistaa fysioterapiatieteen keskeiset lähtökohdat
- ymmärtää fysioterapian osana kuntoutusta ja asiakkaan kuntoutumisprosessia
- kohdata asiakkaan kokonaisvaltaisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu pääasiassa itsenäisesti opiskellen. Yksilöllisesti ja pienryhmissä tapahtuvan opiskelun lisäksi opintojakso sisältää verkkotyöpajatapaamisia, joissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti. Opintojakso sisältää lisäksi Moodle-kotitentin.

Opintojakso integroituu 1. lukukauden muihin opintojaksoihin.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu kevätlukukauden 2023 aikana (viikoilla 4-22).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson kirjallisuus:

- Kari Kauranen, 2021. Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma Pro Oy. Helsinki
- Suomen Fysioterapeutit, 2016. Fysioterapeutin ydinosaaminen.

sekä

- Moodle- alustalla erikseen ilmoitettu materiaali

Työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää fysioterapeutin toimintaympäristöihin, työtehtäviin ja ammatilliseen osaamiseen tutustumisen.

Uusintamahdollisuudet

Kotitentin ajankohta, suoritustapa ja uusintamahdollisuudet on kuvattu opintojakson Moodle-pohjalla.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö ja työelämä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 4 op, joka vastaa 108 tuntia opiskelijan työtä.

- Verkkotyöpajatapaamiset: 10 h
- Yksilöllinen ja pienryhmissä tapahtuva opiskelu: 68 h
- Moodle- kotitentti ja tenttiin valmistautuminen: 30 h

Sisältö

Fysioterapeutin ammattiin ja työkenttään tutustuminen

Fysioterapeutin ammatillinen osaaminen (ydinosaamisalueet) ja ammatissa kehittyminen

Asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen

ICF:n viitekehykseen tutustuminen

Näyttöön perustuva fysioterapia sekä fysioterapia- ja kuntoutustiede

Kuntoutuksen osa-alueet ja kuntoutumisprosessi (lääkinnällinen, sosiaalinen, ammatillinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta, kuntoutuspsykoterapia, työtapaturmissa ja liikenteessä vammautuneiden kuntoutus, sotilasvammalain mukainen kuntoutus, vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus, harkinnanvarainen kuntoutus)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

-

Arviointimenetelmät

Yksilöllisesti ja pienryhmissä tapahtuva opiskelu arvioidaan Hyväksytty/Täydennettävä.
Moodle- kotitentti arvioidaan HYL-K5.

Opintojakson arvosana määräytyy Moodle- kotitentin arvosanan mukaan.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskeljan osaaminen ei täytä tason 1 arviointikriteereitä. Opiskelija ei osallistu opetukseen tai on toistuvasti poissa opetuksesta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa nimetä fysioterapeutin ammatin yksittäisiä toimintaympäristöjä ja työtehtäviä.

Opiskelija tunnistaa fysioterapiatieteen yksittäisiä lähtökohtia ja fysioterapian näkökulmia.

Opiskelija osaa nimetä yksittäisiä asiakkaan kohtaamisessa huomioitavia tekijöitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa nimetä fysioterapeutin ammatin keskeisimmät toimintaympäristöt ja työtehtävät ja ymmärtää niissä edellytettävät ammatillisen osaamisen tarpeet.

Opiskelija tunnistaa fysioterapiatieteen keskeiset lähtökohdat ja fysioterapian näkökulmat osana kuntoutusta ja asiakkaan kuntoutumisprosessia.

Opiskelija osaa nimetä asiakkaan kohtaamisessa huomioitavat tekijät ja ymmärtää yksittäisten tekijöiden osalta niiden merkityksen vuorovaikutusprosessissa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata fysioterapeutin ammatin toimintaympäristöt ja työtehtävät ja analysoida niissä edellytettävän ammatillisen osaamisen tarpeita.

Opiskelija tunnistaa fysioterapiatieteen lähtökohdat ja ymmärtää fysioterapian osana kuntoutusta ja asiakkaan kuntoutumisprosessia.

Opiskelija osaa nimetä asiakkaan kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa huomioitavat tekijät ja analysoida vertaillen niiden merkitystä vuorovaikutusprosessissa.