Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapeutti liikunta- ja toimintakyvyn asiantuntijana (4 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA24-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 80

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Outi Pöyhönen
 • Aki Rintala

Opetusryhmät

 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta

Pienryhmät

 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata fysioterapeutin ammatin keskeisimmät työtehtävät ja toimintaympäristöt
- tunnistaa fysioterapiatieteen keskeiset lähtökohdat
- ymmärtää fysioterapian osana kuntoutusta ja asiakkaan kuntoutumisprosessia
- kohdata asiakkaan kokonaisvaltaisesti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää verkkotapaamisia, joissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti. Verkkotapaamisten lisäksi opintojakso sisältää yksilö- ja pienryhmätehtäviä sekä Moodle-tentin.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu syksylukukauden 2022 aikana (viikoilla 35-50).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson kirjallisuus:

- Kari Kauranen, 2021. Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma Pro Oy. Helsinki
- Suomen Fysioterapeutit, 2016. Fysioterapeutin ydinosaaminen.

sekä

- Moodle- alustalla erikseen ilmoitettu materiaali

Työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää fysioterapeutin toimintaympäristöihin, työtehtäviin ja ammatilliseen osaamiseen tutustumisen oppimistehtävän muodossa.

Uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta, suoritustapa ja uusinta mahdollisuudet on kuvattu opintojakson Moodle-pohjalla.

Oppimisympäristö

Verkkoympäristö ja työelämä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 4 op, joka vastaa 108 tuntia opiskelijan työtä.

- Verkkotyöpajatapaamiset: 12 h
- Itsenäinen ja pienryhmäopiskelu 66 h
- Tentti ja tenttiin valmistautuminen 30 h

Sisältö

Fysioterapeutin ammattiin ja työkenttään tutustuminen

Fysioterapeutin ammatillinen osaaminen (ydinosaamisalueet) ja ammatissa kehittyminen

Asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen

ICF:n viitekehykseen tutustuminen

Näyttöön perustuva fysioterapia sekä fysioterapia- ja kuntoutustiede

Kuntoutuksen osa-alueet ja kuntoutumisprosessi (lääkinnällinen, sosiaalinen, ammatillinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta, kuntoutuspsykoterapia, työtapaturmissa ja liikenteessä vammautuneiden kuntoutus, sotilasvammalain mukainen kuntoutus, vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus, harkinnanvarainen kuntoutus)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

-

Arviointimenetelmät

Opintojakson yksilö- ja pienryhmätehtävät arvioidaan Hyväksytty/Hylätty.
Moodle- tentti arvioidaan HYL-K5.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskeljan osaaminen ei täytä tason 1 arviointikriteereitä. Opiskelija ei osallistu opetukseen tai on toistuvasti poissa opetuksesta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa nimetä fysioterapeutin ammatin yksittäisiä toimintaympäristöjä ja työtehtäviä.

Opiskelija tunnistaa fysioterapiatieteen yksittäisiä lähtökohtia ja fysioterapian näkökulmia.

Opiskelija osaa nimetä yksittäisiä asiakkaan kohtaamisessa huomioitavia tekijöitä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa nimetä fysioterapeutin ammatin keskeisimmät toimintaympäristöt ja työtehtävät ja ymmärtää niissä edellytettävät ammatillisen osaamisen tarpeet.

Opiskelija tunnistaa fysioterapiatieteen keskeiset lähtökohdat ja fysioterapian näkökulmat osana kuntoutusta ja asiakkaan kuntoutumisprosessia.

Opiskelija osaa nimetä asiakkaan kohtaamisessa huomioitavat tekijät ja ymmärtää yksittäisten tekijöiden osalta niiden merkityksen vuorovaikutusprosessissa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata fysioterapeutin ammatin toimintaympäristöt ja työtehtävät ja analysoida niissä edellytettävän ammatillisen osaamisen tarpeita.

Opiskelija tunnistaa fysioterapiatieteen lähtökohdat ja ymmärtää fysioterapian osana kuntoutusta ja asiakkaan kuntoutumisprosessia.

Opiskelija osaa nimetä asiakkaan kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa huomioitavat tekijät ja analysoida vertaillen niiden merkitystä vuorovaikutusprosessissa.