Siirry suoraan sisältöön

Pehmytkudosten arviointi ja manuaalinen käsittely (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA23-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 09.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

40 - 70

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Heli Lahtio
 • Eija Viitala
 • Marko Franicevic
 • Heli Lankinen

Opetusryhmät

 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lahti
 • HLPRFYS22S
  Fysioterapeuttikoulutus 22S Lappeenranta

Pienryhmät

 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Info
 • Verkkoluento
 • Tentti
 • Näyttö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- haastatella asiakasta sekä havainnoida, palpoida ja mitata lihasten ja nivelten toimintaa
- selittää ja tunnistaa manuaalisen terapian ja termisten hoitojen vaikutukset sekä indikaatiot ja kontraindikaatiot
- hyödyntää manuaalisen terapian perusotteita
- käyttää tarkoituksenmukaisesti ja ergonomisesti manuaalista terapiaa ja termisiä hoitoja osana fysioterapiaa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Harjoitustunnit ja verkko-luennot ja itsenäisesti suoritetttavat tehtävät.

Ajoitus ja läsnäolo

Syys-joulukuu 2022.
Kontaktiopetusta 58 h ja 77 h itsenäistä työskentelyä
Kurssi edellyttää osallistumista opetustunneille.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

1. Clarkson, H.M. Musculoskeletal assessment: joint range of motion and manual muscle strenght. 2nd ed. Philadelphia. 2013. Lippincott Williams & Wilkins.

2. Kauranen, K. Fysioterapeutin käsikirja. 4. painos 2021. SanomaPro.

3. Luomajoki, H. Liikkeen ja liikekontrollin häiriöt. 2018. VK-kustannus Oy.

4. Magee, J. Orthopedit Physical Assessment. 7th edition 2021. Elsevier. Canada.

5. Sandström, M., Ahonen, J. Liikkuva ihminen - aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. 2011. VK-Kustannut Oy.

6. Muu opettajan mainitsema materiaali

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei muita suoritusmahdollisuuksia. Mahdollisuus osittaiseen hyväksilukuun hierojan ammattitutkinnolla tai muulla manuaalisen terapian osaamisella soveltuvin osin. AHOT-prosessi hoidetaan henkilökohtaisesti vastaavan opettajan kanssa.

Työelämäyhteistyö

Asiakastapaamiset mahdollisia; tarkemmat ohjeet Moodle-pohjalla.

Uusintamahdollisuudet

Teoria- ja käytännön tentit, tehtävät sekä asiakasraportti.
Näytöt viikolla 49.
Uusintatentti sovitaan tarvittaessa opintojakson opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Lahden ja Lappeenrannan kampus, verkkoympäristö, mahd. asiakastapaamiset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 135 h.

Sisältö

Sisältöteemat:

- Mittauksen laatuvaatimukset
- Haastattelu tutkimusmenetelmänä
- Asennon ja ryhdin tutkiminen
- Toiminnalliset testit ja inspektio liikkeessä
- Nivelten liikelaajuuksien mittaus, lihaskireyksien arviointi, manuaalinen lihastestaus (vartalo, ranka, alaraaja, yläraaja), alaraajojen pituuseron arivointi

- Pehmytkudoskäsittelyn prosessi ja tapahtuma
- Pehmytkudoskäsittelyn otteet, kontraindikaatiot ja indikaatiot
- Pehmytkudoskäsittelyt: selkä, niska-hartiaseutu, yläraaja, alaraaja
- Pintalämpö- ja kylmähoidot

- Asiakastapaamiset ja niiden raportointi
- Itsenäinen teorian verkko-opiskelu
- Omatoiminen harjoittelu parin kanssa koululla tai kotona

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tuki- ja liikuntaelimistön anatomian opinnot oltava käynnissä samanaikaisesti.

Arviointimenetelmät

Osaamisen kehittymistä seurataan läpi opintojakson osallistumisaktiivisuudella. Lisäksi osaamista selvitetään erilaisin oppimistehtävin. Kurssin lopussa teoria- ja käytännöntentti.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä tason 1 arviointikriteereitä. Opiskelija ei osallistu lähiopetukseen tai on toistuvasti poissa lähiopetuksesta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- tietää fysioterapeuttisen tutkimisen menetelmien monimuotoisuuden (haastattelu, havainnointi, palpointi, mittaaminen)
- tutkii asiakkaan asentoa ja liikkeitä soveltaen joitain tutkimisen menetelmiä
- tarvitsee usein opettajan ja muiden opiskelijoiden tukea käyttäessään nivelten toiminnan arvioimisessa tarvittavia mittausvälineitä sekä lihasvoiman ja lihaskireyksien arvioimiseen käytettäviä tutkimusmenetelmiä
- hallitsee mittauksen luotettavasti, mutta tuloksista tehdyissä johtopäätöksissä on puutteita
- ymmärtää tutkimustulosten dokumentoinnin täryekyden, mutta kirjaaminen vaatii tukea
- kertoo hieronnan ja fysikaalisten hoitojen vaikutuksia sekä tietään niiden tärkeimmät indikaatiot ja kontraindikaatiot
- kykenee suunnittelemaan asiakkaalle terapian, mutta asiakkaan huomioiminen terapian suunnittelussa on puutteellista
- soveltaa klassisen hieronnan perusotteita
- eteneminen ei ole vielä loogista ja sujuvaa
- tarvitsee muistutusta hyvän työergonomian ja -hygienian toteuttamisesta
- osaa toimia asiakastilanteessa, mutta hänen huomionsa keskittyy kuitenkin pääasiassa omaan toimintaan

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- ymmärtää fysioterapeuttisen tutkimisen menetelmien monimuotoisuuden (haastattelu, havainnointi, palpointi, mittaaminen)
- tutkii asiakkaan asentoa ja liikkeitä soveltaen tutkimisen menetelmiä
- toimii yleensä opintojaksolla esitettyjen käytäntöjen mukaisesti
- osaa käyttää nivelten toiminnan arvioimisessa tarvittavia mittausvälineitä sekä lihasvoiman ja lihaskireyksien arvioimiseen käytettäviä tutkimusmenetelmiä, mutta mittauksen luotettavuudessa ja mittausten tuloksista tehdyissä johtopäätöksissä tarvitsee ohjausta
- ymmärtää tutkimustulostensa dokumentoinnin tärkeyden ja osaa kirjata kyseiset tiedot pääosin luotettavasti
- ymmärtää ja osaa selittää sekä hieronnan että fysikaalisten hoitojen fysiologiset ja psykologiset vaikutukset sekä indikaatiot ja kontraindikaatiot opiskeluvaiheensa mahdollistamalla tavalla
- kykenee itsenäisesti tietojensa perusteella suunnittelemaan asiakkaalle turvallisen terapian ja hän ottaa huomioon myös asiakkaan toiveita
- osaa palpoiden tunnistaa pehmytkudosten tilaa ja soveltaa klassisen hieronnan perusotteita kyeten samalla arvioimaan käsittelyjen vaikutusta pehmytkudoksiin
- toteuttaa työskennellessään pääsääntöisesti hyvän työergonomian ja -hygienian periaatteita
- osaa toimia luontevasti asiakastilanteessa

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- ymmärtää fysioterapeuttisen tutkimisen menetelmien monimuotoisuuden (haastattelu, havainnointi, palpointi, mittaaminen)
- tutkii asiakkaan asentoa ja liikkeitä soveltaen kaikkia em. tutkimisen menetelmiä opintojaksolla esitettyjen käytäntöjen mukaisesti
- käyttää tarkoituksenmukaisesti ja luotettavasti nivelten toiminnan arvioimisessa tarvittavia mittausvälineitä sekä lihasvoiman ja lihaskireyksien arvioimiseen käytettäviä tutkimusmenetelmiä sekä tehdä oikeita johtopäätöksiä mittausten tuloksista
- ymmärtää tutkimustulostensa dokumentoinnin tärkeyden ja osaa kirjata kyseiset tiedot luotettavasti
- ymmärtää ja osaa perustella sekä hieronnan että termisten hoitojen fysiologiset ja psykologiset vaikutukset sekä indikaatiot ja kontraindikaatiot opiskeluvaiheensa mahdollistamalla tasolla
- kykenee itsenäisesti tietojensa perusteella, asiakkaan tavoitteen huomioiden, suunnittelemaan asiakkaalle turvallisen ja tehokkaan terapian
- osaa palpoiden tunnistaa pehmytkudosten tilan ja soveltaa käytännössä monipuolisesti ja sujuvasti klassisen hieronnan perusotteita kyeten samalla arvioimaan käsittelyjen vaikutusta pehmytkudoksiin
- toteuttaa työskennellessään hyvän työergonomian ja -hygienian periaatteita sujuvasti
- osaa toimia asiantuntevasti asiakastilanteessa