Siirry suoraan sisältöön

Gerontologisen hoitotyön osaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00BZ66-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 26.02.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Sari Kokkonen
 • Minna Humaloja
 • Marjut Louhelainen
 • Miia Tyrisevä-Ryösö

Opetusryhmät

 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPREH21K
  Ensihoitajakoulutus 21K Lappeenranta

Pienryhmät

 • Info
 • Harjoitukset
 • Harjoitukset
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- soveltaa kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- kuvata muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- hyödyntää teknologiaa ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- soveltaa tietojaan geriatrisista sairauksista hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvionnissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu gerontologisen hoitotyön osuudesta (4 op) sekä lääketieteen osuudesta, Geriatria, (1op). Opintojakso toteutuu 100 % verkossa.

Opintojakso etenee verkossa neljän keskeisen teeman kautta. Jokaiseen teemaan liittyy pakollinen oppimistehtävä.Oppimistehtävät voi suorittaa omaan tahtiin, tietyn aikataulun puitteissa. Oppimistehtävät tulee suorittaa tietyssä järjestyksessä ja seuraava tehtävä avautuu vasta, kun edellinen tehtävä on suoritettu. Kaikki oppimistehtävät tulee olla suoritettuna ennen opintojakson lopussa suoritettavaa lopputenttiä. Opintojakson lopputentti on aikaansidottu, mutta suorituspaikka on vapaa.

Geriatrian (1op) osuus suoritetaan Moodle oppimisympäristössä osana lääketieteiden opetusta. Tietotestit suoritettava hyväksytysti Moodlessa. Geriatrian osuuden vastuuopettajana toimii Marjut Louhelainen.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutuu 9.1.2023-26.2.2022 (7 vkoa)

Opintojaksoon ei liity pakollista läsnäoloa. Gerontologisen hoitotyön lopputentti lukujärjestyksen mukaan. Tentin tekopaikka on vapaa.

Geriatrian (lääketieteen) opinnot suoritettava yhtäaikaa Gerontologisen hoitotyön osaaminen -opintojakson kanssa itsenäisenä työskentelynä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kelo,S., Launiemi, H., Takaluoma, M. & Tiittanen, H. 2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö.
Hallikainen, M.,Immonen,A., Pihlakari,P. & Mönkäre, R. 2019. Muistisairaan hoito. Duodecim Oppiportti
Kurssilla osoitetut Oppiportin verkkokurssit.
Moodle sivustolla olevaan näyttöön perustuviin artikkeleihin opintojakson aiheiden teemoista.
Tilvis R. 2016.Geriatria. Saatavissa e-kirjana Oppiportti (Duodecim)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähihoitajatutkinnolla ja lähihoitajakoulutukseen sisältyvillä harjoitteluilla ei ole mahdollista saada osaamisen tunnustamista. Osaamisen tunnistamista voi hakea lähihoitajakoulutuksen jälkeen saavutetulla gerontologisen hoitotyön osaamisella (> 5 vuoden työkokemus gerontologisesta hoitotyöstä tai vanhustyön erikoistumisopinnot).

Toisen ammattikorkeakoulun tuottamat opintojaksot, mikäli niiden sisällöt vastaavat tämän opintojakson tavoitteita ja sisältöjä.

Lisätietoja sari.kokkonen@lab.fi.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolle on integroitu hanketoimintaa. Tarkempi kuvaus hanketoiminnan toteutumisesta opintojakson alkaessa.

Uusintamahdollisuudet

Tentit:
Gerontologisen hoitotyön lopputentti. Katso aika lukujärjestyksestä.
Lääketieteen, geriatrian osuus Moodlessa tietotesteinä.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu gerontologisen hoitotyön lopputentistä (100%). Lääketieteen arviointi hyväksytty/hylätty.

Tenttien uusinta:
Tutkintosäännön mukaisesti, kaksi uusintakertaa. Uusintakäytänteet tarkemmin opintojakson johdantoluennolla.
Lääketieteen tietotestit voi uusia tarpeen mukaan.

Oppimisympäristö

Opintojakson oppimisalustana toimii Moodle oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkossa suoritettava opintojakso vaatii opiskelijalta itsenäistä perehtymistä Moodlessa olevaan materiaaliin ja teemaan liittyvien oppimistehtävien tekoon. Teemoja on neljä ja teemat ovat 0,5 - 1 op laajuisia.

5op opintojakso tarkoittaa 135h työmäärää, joka jakaantuu gerontologisen hoitotyön osioon 4 op (108h) ja lääketieteen osioon 1 op (27h).

Sisältö

Vanhuspalvelulaki
Toimintakyvyn / hoidon tarpeen arviointi
Kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukeminen
Ikääntyneen ravitsemus- ja liikuntasuositus
Ikääntyneen yksinäisyys, eristäytyneisyys
Ikääntyneen ja omaisen osallisuus
Kognitiivisen toimintakyvyn tukeminen
Ikääntyneen äkillinen yleistilan lasku ja hoitajan näyttöön perustuva päätöksenteko
Kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi (ymmärrys)
Lääkehoidon kokonaisarviointi
Päihteiden käytön arviointi
Kaatumisriskin arviointi
Muistisairaan käyttäytymisen muutosten tunnistaminen, arviointi ja hoito
Muistisairaan itsemääräämisoikeuden tukeminen ja sen rajoittaminen
Kaltoinkohtelu
Omaishoitajuus ja omaishoitajan tukeminen
Geronteknologian mahdollisuudet toimintakyvyn tukemisessa
Geronteknologian käyttöönoton tukeminen ja ohjaus
Lääketiede: Geriatria

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Suoritettuna ensimmäisen vuoden teoriaopinnot sekä vähintään kaksi harjoittelua. Eli kokonaisuudessaan hoitotyön opintoja vähintään noin 65 opintopistettä.

Arviointimenetelmät

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien suoritusta hyväksytysti sekä opintojaksoon liittyvien tenttien suoritusta hyväksytysti.

Opintojakson kokonaisarviointi muodostuu gerontologisen hoitotyön tentistä asteikolla 1-5 (painoarvo 100). Geriatrian tentin arviointi asteikolla hyväksytty/ hylätty.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Suoritus on hylätty, mikäli jotain opintojaksoon kuuluvaa oppistehtävää ei ole suoritettu hyväksytysti / tai ei ole saanut hyväksyttyä suoritusta opintojaksoon liityvistä tenteistä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Osaa
- kuvata ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja tietää miten ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- kuvata kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- kuvata muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
-kuvata teknologian käyttöä ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- nimetä keskeiset geriatriset sairaudet ja hoitolinjat

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa
- arvioida pääpiirteittäin ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- tehdä kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- hyödyntää tietoa muistisairauksiin liittyvistä erityispiirteistä hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- käyttää teknologiaa ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- tunnistaa keskeiset geriatriset sairaudet ja hoitolinjat

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Osaa
- arvioida kokonaisvaltaisesti ikääntyneen toimintakykyä heikentäviä tekijöitä ja ennaltaehkäistä niiden vaikutusta asiakkaan hyvinvointiin
- tehdä kattavasti kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon toteutuksessa
- käyttää perustellusti muistisairauksiin liittyvät erityispiirteet hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- suunnitella ja arvioida teknologian käyttöä ikääntyneen hyvän elämänlaadun ja hoidon tukemisessa
- tietää keskeiset geriatriset sairaudet ja hoitolinjat