Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00BZ60-3026

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Tuula Juvakka
 • Kati Nirkko

Opetusryhmät

 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPREH21S
  Ensihoitajakoulutus 21S Lappeenranta

Pienryhmät

 • Info
 • Luennot
 • Luennot
 • Luennot
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- luoda hoidollisen vuorovaikutussuhteen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
- reflektoida omia arvoja ja asenteita mielenterveys- ja päihdehoitotyön eettisiin periaatteisiin
- soveltaa lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä hoitotyön menetelmiä
- tunnistaa mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä ymmärtää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hoidon tarvetta ja vaiheita eri hoitotyön toimintaympäristöissä
- kuvata tavallisimpien psykiatristen sairauksien ja häiriöiden oireet, taudinkuvat, hoidon pääpiirteet, hoitomenetelmät ja merkityksen asiakkaalle ja yhteiskunnalle

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu lähiopetuksena (mahdolliset muutokset koronarajoitukset huomioiden).

Opetusmenetelmät:

- teemapäivän tunnit, luennot
- harjoitustunnit / taitopaja / Osve
- itsenäinen ja tiimityöskentely
- tietotesti

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson toteutus ajalla: 13.03.2023 - 30.04.2023.


Opintojakson läsnäolo koskee:

- teemapäivän oppitunnit 80%
- harjoitustunnit / taitopaja / Osve 100%
- tietotesti 100%

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hämäläinen K, Kanerva A, Kuhanen C, Seuri T & Schubert C. 2017. Mielenterveyshoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro.(Soveltuvin osin)

Lönnqvist, J., Henriksson, M., Marttunen, M., Partonen, T. (toim.) 2021. Psykiatria. Saatavilla Oppiportista LAB-Primon kautta.

Partanen A, Holmberg J, Inkinen M, Kurki M & Salo-Chydenius S. 2015. Päihdehoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro. (Soveltuvin osin)

Käypä hoito–suositukset


Muu materiaali:

Ahola T & Ahola M. 2016. Väkivallasta turvallisuuteen. Helsinki: Bookwell Oy.(Soveltuvin osin)

Flinck A, Kälvinmäki J, Leppäkoski P & Paavilainen E. 2013. Toimintaohje perhe-ja lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden ja tehneiden hoitotilanteissa.https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110832/TOIMINTAOHJE%20%20liitteet.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot mahdollisuus:

- sosiaali- ja terveysalan soveltuva ammattitutkinto
- riittävän pitkä työkokemus mielenterveys- ja / tai päihdehoitotyössä

Työelämäyhteistyö

Hankkeet integroidaan mahdollisuuksien mukaan opintojaksoon.

Uusintamahdollisuudet

Tietotesti tehdään opintojakson lopussa ja uusinta mahdollisuus järjestetään tarvittaessa.

Oppimisympäristö

- Moodle
- Lähiopetus
- Verkko

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistuntimäärä 5op = 135 h (1op = 27h opiskelijan työtä)

Sisältö

Opiskelija osaa kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen ja hänen läheisensä kanssa. Opiskelija osaa myös toteuttaa mielenterveys- ja päihdetyötä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti eri ympäristöissä.

Tavoitteet:
Opiskelija osaa
- luoda hoidollisen vuorovaikutussuhteen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä
- reflektoida omia arvoja ja asenteita mielenterveys- ja päihdehoitotyön eettisiin periaatteisiin
- soveltaa lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä hoitotyön menetelmiä
- tunnistaa mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä ymmärtää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hoidon tarvetta ja vaiheita eri hoitotyön toimintaympäristöissä
- kuvata tavallisimpien psykiatristen sairauksien ja häiriöiden oireet, taudinkuvat, hoidon pääpiirteet, hoitomenetelmät ja merkityksen asiakkaalle ja yhteiskunnalle

Sisältö:
- mielenterveys- ja päihdehoitotyön historia ja keskeinen lainsäädäntö
- mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistaminen
- hoitosuhde
- mielenterveys- ja päihdehoitotyön auttamismenetelmät
- tutkittu tieto ja hoitosuositukset

Psykiatrian osuuden sisällön näet Moodlen lääketieteen sivustolta.

Arviointimenetelmät

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö (4op arviointi K5 - hylätty / täydennettävä) muodostuu:

- ennakkotehtävä
- tuntialustustehtävä
- tietotesti
- harjoitus / taitopaja / Osve hyväksytty / hylätty / täydennettävä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tunnistaa oman persoonan merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä ja reflektiivisen työskentelyn sekä työnohjauksen oman työn tukena
-kuvata keskeiset mielenterveys- ja päihdehoitotyön hoitosuhdetyöskentelyn erityispiirteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdetyötä rakenteellisen kirjaamisen näkökulmasta käyttäen näyttöön perustuvaa tietoa välttävästi
-esittää, yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan muutosvaiheiden vaikutuksen ihmisen mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön
-nimetä rajatusti sotealojen lainsäädännön, palvelujärjestelmän ja terveyspoliittiset ohjelmat sekä arvioida eettisten ohjeiden merkityksen
- esittää yksittäisiä turvallisen lääkehoidon merkityksiä osana potilaan kokonaishoitoa huomioiden mielenterveys- ja päihdehoitotyön erityisvaatimukset
- kuvata joitakin tiimin, moniammatillisuuden ja verkostotyöskentelyn merkityksiä potilaan kokonaishoidossa
- nimetä keskeisimmät mielenterveyshäiriöt sekä keskeiset hoidossa käytettävät lääkkeet ja niiden käyttötarkoitukset ja tunnistaa keskeisiä lääkkeiden haittavaikutuksia

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- tunnistaa oman persoonan merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä ja reflektiivisen työskentelyn sekä työnohjauksen oman työn tukena
- kuvata laajasti mielenterveys- ja päihdehoitotyön hoitosuhdetyöskentelyn erityispiirteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdehoitotyötä rakenteellisen kirjaamisen näkökulmasta käyttäen näyttöön perustuvaa tietoa rajatusti
-nimetä yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan muutosvaiheiden vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön
- nimetä keskeiset sotealojen lainsäädännön, palvelujärjestelmän ja terveyspoliittiset ohjelmat sekä arvioida eettisten ohjeiden merkityksen
- perustella riittävästi turvallisen lääkehoidon merkityksiä osana potilaan kokonaishoitoa huomioiden mielenterveys- ja päihdehoitotyön erityisvaatimukset
- kuvata monipuolisesti tiimin, moniammatillisuuden ja verkostotyöskentelyn merkityksiä potilaan kokonaishoidossa
- nimetä kaikki keskeiset mielenterveyshäiriöt sekä keskeiset hoidossa käytettävät lääkkeet ja niiden käyttötarkoitukset ja tunnistaa keskeisiä lääkkeiden haittavaikutuksia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- oivaltaa ja pystyy kuvaamaan oman persoonan merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä ja reflektiivisen työskentelyn sekä työnohjauksen oman työn tukena
- kuvata laajasti ja perustellen mielenterveys- ja päihdehoitotyön hoitosuhdetyöskentelyn erityispiirteet
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdehoitotyötä rakenteellisen kirjaamisen näkökulmasta käyttäen näyttöön perustuvaa tietoa monipuolisesti
-vertailla yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan muutosvaiheiden vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön
- nimetä laajasti sotealojen lainsäädännön, palvelujärjestelmän ja terveyspoliittiset ohjelmat sekä arvioida eettisten ohjeiden merkityksen
- perustella laajasti turvallisen lääkehoidon merkityksiä osana potilaan kokonaishoitoa huomioiden mielenterveys- ja päihdehoitotyön erityisvaatimukset
- kuvata monipuolisesti ja perustellen tiimin, moniammatillisuuden ja verkostotyöskentelyn merkityksiä potilaan kokonaishoidossa
- nimetä laajasti erilaisia mielenterveyshäiriöitä sekä hoidossa käytettäviä lääkkeitä ja niiden käyttötarkoituksia ja tunnistaa laajasi lääkkeiden haittavaikutuksia