Siirry suoraan sisältöön

Lääkehoito (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00BZ50-3048

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

17.04.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Titta Sainio
 • Paula Ovaska
 • Meeri Heino

Opetusryhmät

 • Farmakologian luennot (Koko: 60. Avoin AMK: 0.)
 • Farmakologian tentti (Koko: 60. Avoin AMK: 0.)
 • Lääkehoidon digicampus tentti (Koko: 60. Avoin AMK: 0.)
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Lääkehoito Työpaja (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPREH23K
  Ensihoitajakoulutus 23K Lappeenranta
 • HLABB1V
  Moduuli B1
 • HLPRSH23K
  Sairaanhoitajakoulutus 23K Lappeenranta
 • HLPRTH23K
  Terveydenhoitajakoulutus 23K Lappeenranta

Pienryhmät

 • Farmakologian luennot
 • Farmakologian tentti
 • Lääkehoidon digicampus tentti
 • Info 1
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3
 • Harjoitus R 4
 • Simulaatio R 1
 • Simulaatio R 2
 • Simulaatio R 3
 • Simulaatio R 4
 • Lääkehoito Työpaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa sairaanhoitajan juridisen ja eettisen vastuun lääkehoidossa
- toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja arvioida lääkehoidon vaikutusta
- luetella tavallisimpien sairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet
- perustella lääkkeen valintaa lääkeaineen ominaisuuksien, lääkeaineinteraktioiden ja hoitomyöntyvyyden näkökulmasta
- ohjata asiakasta lääkehoidon toteutuksessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi koostuu kahdesta osasta, Lääkehoito 2 op ja Farmakologia 3 op.

Lääkehoidon opetus:
Aloitusluento ja työpaja-tunnit kampuksella, harjoitustunnit 2x 4h (testit harjoitustuntien lopuksi), simulaatio ja YleSH:n Kliinisen hoitotyön perusosaamisen testi kampuksella.

Harjoitustunnit ja työpajatunnit:
- Opintojaksolla toteutetaan tiimioppimisen mallia, jossa käytetään käänteistä oppimista
- Aiheisiin on perehdyttävä etukäteen itsenäisesti
- Lääkehoidon harjoitustunneilla harjoitellaan erilaisia lääkehoitoon liittyviä kädentaitoja.

Farmakologian opetus:
Keskusteleva luento-opetus ja harjoitustunnit kampuksella, tietotestit ja lopputentti Moodlessa.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso on tarkoitettu nopeutetun väylän opiskelijoille: opiskelijoille, joilla on lähihoitajan koulutus taustalla tai polkuopiskelija (lähihoitajan koulutuksella tai ilman).

Lähihoitajataustainen tutkinto-opiskelija: kun olet saanut ahotoitua Hoitotyön perusosaamisen harjoittelun sekä Hoitotyön perusosaamisen opintojakson ja sinulla on käynnissä Kliinisen hoitotyön menetelmät, voit osallistua ensimmäisellä lukukaudella ns. nopeutetun väylän opintojaksoille ja lääkehoidon opintojaksolle.

Avoimen opiskelija (polkuopiskelija) : voit osallistua ensimmäisellä lukukaudella ns. nopeutetun väylän opintojaksoille ja siten tähän lääkehoidon toteutukseen.

Ensimmäisen lukukauden nopeutetun väylän opintojaksoja: Lääkehoito 5 op sekä Sisätauti-kirurgisen hoitotyön osaaminen 10 op

Lääkehoito ja farmakologia:

Lääkehoidon aloitustunnilla, työpaja-, harjoitustunneilla (1 ja 2) ja simulaatiossa (1) on 100 % läsnäolovelvollisuus.
Farmakologian opetuksessa ei läsnäolovelvoitetta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Farmakologia ja lääkehoito:
-Moodle-alustan materiaalit
-Saano, Taam-Ukkonen. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro 2020
- THL: Turvallinen Lääkehoito 2021
-Aihealueen Käypä hoito -suositukset
-Koulu, Mervaala. Farmakologia ja Toksikologia, Medicina, 8. painos tai uudempi tai
-Ruskoaho, Hakkola ja Huupponen, Lääketieteellinen farmakologia, Duodecim 2019

Työelämäyhteistyö

Lääkehoitopassi

Uusintamahdollisuudet

Farmakologia (3 op):
Toteutuksen tentin ajankohta on nähtävissä toteutuksen lukujärjestyksestä TimeEditistä ja yleiset uusintapäivät Pepistä.

Lääkehoito (2 op):
Harjoitustuntien (2 eri kertaa) jälkeen on osaamistestit. Näiden testien uusinta/korotustentti Examissa.
Opintojaksoon kuuluu myös YleSH:n Kliinisen hoitotyön perusosaamisen testi, joka tehdään kampuksella (DigiCampus). Testi tehdään 1. kerran lukujärjestykseen suunniteltuna aikana. Tämän lisäksi opiskelija voi uusia testin 2 kertaa.

Oppimisympäristö

Lääkehoito: Kampus: aloitustunnit sekä työpaja, harjoitustunnit ja simulaatiot.
Harjoitustunneilla, työpajassa ja simulaatioissa 100% läsnäolovelvollisuus.
YleSh Kliinisten menetelmien testi kampuksella (DigiCampus)
Moodle
DigiCampus
Lääkehoitopassi

Farmakologia: Lähiopetus kampuksella (ei läsnäolovelvoitetta) ja valinnaiset verkkotehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso (5 op) koostuu 135 opiskelutunnista, joihin kuuluu:
lähiopetusta
verkko-opetusta
harjoitustunteja
simulaatioita
testejä ja tenttejä
itsenäistä opiskelua

Sisältö

Farmakologia:
Osaamistavoitteet:
1. Opiskelija tunnistaa farmakokinetiikan ja -dynamiikan perusteet sekä alan muun terminologian ja ymmärtää lääkkeiden yhteisvaikutusten alkuperän.
2. Opiskelija osaa nimetä vaikutusten farmakologiset mekanismit; yleisimmissä sairauksissa käytettävien lääkkeiden sivuvaikutukset ja vastaindikaatiot sekä arvioida turvallista lääkehoitoa eri potilasryhmissä.
3. Opiskelija osaa perustella lääkityksen valintaa lääkkeen ominaisuuksilla ja hoitomyöntyvyydellä sekä tukea potilasta lääkehoidon toteuttamisessa

Sisältö:
Farmakokinetiikka ja -dynamiikka
Autonomisen hermoston farmakologia
Sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito
Diabeteslääkkeet
Neurologisten sairauksien lääkehoito
Psyyken sairauksien lääkehoito
Mikrobilääkkeet ja rokotteet
Ruuansulatuselimistön sairauksien lääkehoito
Hormonivaikutteiset lääkkeet
Reuma- ja kihtilääkkeet
Uskomuslääkintä


LÄÄKEHOITO:
• Lääkehoidon juridiset ja eettiset perusteet
• Lääkehuolto (lääkkeen tilaaminen, toimittaminen, säilyttäminen ja hävittäminen)
• Lääkehoidon prosessi
• Lääkkeen antotavat ja lääkemuodot
• Lääkkeelliset kaasut
• Laskimoon annettava lääke- ja nestehoito (perifeerinen ja sentraalinen antoreittoreitti)
• Lääkehoitopassi ja siihen rekisteröityminen
• Lääkkeen käyttökuntoon saattaminen aseptisesti
• Lääkeannosteluun liittyvät käsitteet mm. 10 oikein

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Anatomian ja fysiologian perusteet
Hoitotyön perusosaaminen
Kliinisen hoitotyön menetelmät

Arviointimenetelmät

Farmakologia:
Lopputentti. Saadakseen hyväksytyn arvosanan opiskelijan tulee saavuttaa 50 % lopputentin maksimipisteistä. Kurssin kokonaisarvioinnin painotus opintopisteiden suhteessa (3/5).

Lääkehoito:
Saadakseen hyväksytyn arvosanan lääkehoidosta (2 op), opiskelijan tulee saavuttaa 50 % testien ja tentin maksimipisteistä. Harjoitustuntien testien (2) keskiarvosta muodostuu lääkehoidon numero. YleSh:n kliininen testi arvoidaan hyväksytty/hylätty, mutta tämä täytyy olla hyväksytysti suoritettu läpi (vähintään 50 % oikein).
Aloitus- ja harjoitustunnit, simulaatiot ja työpaja-työskentelyt tulee olla hyväksytysti suoritettu. Kurssin kokonaisarvioinnin painotus opintopisteiden suhteessa (2/5).

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei läpäise toteutuksen testejä ja tenttejä ja/tai osallistu hyväksyttävällä tavalla läsnäolovelvotteisiin opetustapahtumiin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Farmakologia:
Opiskelija määrittelee farmakologian keskeiset käsitteet ja selittää niiden merkitystä lääkkeen ominaisuuksille. Opiskelija tunnistaa yleisimpien sairauksien hoidossa käytettävien tärkeimpien lääkeaineiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet ja pystyy soveltamaan tietoa toteuttaessaan lääkehoitoa turvallisesti. Opiskelija ohjaa potilasta turvalliseen lääkehoitoon.

Lääkehoito:
Tunnistaa sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan vastuualueet lääkehoidossa
Tunnistaa juridisen sekä eettisen vastuun lääkehoidossa
Osaa nimetä lääkehuoltoon kuuluvia asioita (tilaus, toimitus, hävittäminen)
Osaa nimetä ja tunnistaa lääkehoidon käsitteitä, lääkkeiden antotapoja ja muotoja.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Farmakologia:
Opiskelija määrittelee farmakologian keskeiset käsitteet ja selittää niiden merkitystä lääkkeen ominaisuuksille. Opiskelija tunnistaa yleisimpien sairauksien hoidossa käytettävien tärkeimpien lääkeaineiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet ja pystyy soveltamaan tietoa toteuttaessaan lääkehoitoa turvallisesti. Opiskelija ohjaa potilasta turvalliseen lääkehoitoon.

Lääkehoito:
Ymmärtää ja määrittelee sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan vastuualueet lääkehoidossa
Ymmärtää ja toteuttaa juridista sekä eettistä vastuuta lääkehoidossa
Osaa toimia lääkehuoltoon liittyvissä asioissa ja ymmärtää niiden merkityksen lääkehoidossa (tilaus, toimitus, hävittäminen)
Ymmärtää lääkehoidon käsitteitä, lääkkeiden antotapoja ja muotoja ja osaa toteuttaa näitä käytännössä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Farmakologia:
Opiskelija määrittelee farmakologian keskeiset käsitteet kattavasti ja arvioi yksittäisen lääkeaineen kohdalla lääkeaineen ominaisuuksien merkitystä lääkkeen valinnalle ja lääkehoidon toteutukselle. Opiskelija nimeää yleisimpien sairauksien hoidossa käytettävien lääkeaineiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet ja soveltaa tietoa toteuttaessaan lääkehoitoa turvallisesti. Opiskelija perustelee lääkkeiden valintaa ja osaa ohjata potilasta lääkkeen käytössä hoitomyöntyvyyden näkökulmasta.

Lääkehoito:
Osaa toimia sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan vastuualueen mukaisesti lääkehoidossa ja osaa perustella niitä.
Toimii juridisen sekä eettisen vastuun mukaisesti lääkehoidossa ja osaa perustella toimintaansa.
Osaa suunnitella ja toteuttaa lääkehuoltoa (tilaus, toimitus, hävittäminen) ja osaa perustella toimintaansa.
Ymmärtää ja osaa soveltaa lääkehoidon käsitteitä, lääkkeiden antotapoja ja muotoja ja toteuttaa näitä perustellen.