Siirry suoraan sisältöön

Lääkehoito (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00BZ50-3040

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 16.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Titta Sainio
 • Paula Ovaska
 • Meeri Heino

Opetusryhmät

 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Farmakologia verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLABB1V
  Moduuli B1
 • HLPREH22SM
  Ensihoitajakoulutus 22SM Lappeenranta

Pienryhmät

 • Info
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3
 • Tentti 1
 • Farmakologia verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa sairaanhoitajan juridisen ja eettisen vastuun lääkehoidossa
- toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja arvioida lääkehoidon vaikutusta
- luetella tavallisimpien sairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet
- perustella lääkkeen valintaa lääkeaineen ominaisuuksien, lääkeaineinteraktioiden ja hoitomyöntyvyyden näkökulmasta
- ohjata asiakasta lääkehoidon toteutuksessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi koostuu kahdesta osasta, Lääkehoito 2 op ja Farmakologia 3 op.
Verkossa tapahtuvassa opetuksessa toivotaan opiskelijoilta aktiivista osallistumista keskusteluihin ja kameroiden auki-pitämistä.

Lääkehoidon opetus:
Aloitusluento verkossa, harjoitustunnit 1 ja 2 kampuksella 2x 4h (testit harjoitustuntien lopuksi), ja DigiCampuksella tehtävä Kliinisen hoitotyön perusosaamisen testi kampuksella.

Työpajatehtävä ryhmässä ja simulaatio-tehtävä yksilötehtävänä moodlessa.

Harjoitustuntien ennakkotehtävät ja työpajatehtävä:
- Opintojaksolla toteutetaan tiimioppimisen mallia, jossa käytetään käänteistä oppimista
- Aiheisiin on perehdyttävä etukäteen itsenäisesti
- Lääkehoidon harjoitustunneilla harjoitellaan erilaisia lääkehoitoon liittyviä kädentaitoja.

Farmakologian opetus:
Keskusteleva luento-opetus, harjoitustunnit, mahdolliset pistokokeet ja lopputentti Moodlessa.

Ajoitus ja läsnäolo

Lääkehoito ja farmakologia: Opetus periodissa 9.1.-16.4.2023.

Lääkehoidon harjoitustunneilla (1 ja 2) on 100 % läsnäolovelvollisuus.

Aloitusinfo tallennetaan ja tallenne tulee myöhemmin katsottavaksi moodleen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Farmakologia ja lääkehoito:
-Moodle-alustan materiaalit
-Saano, Taam-Ukkonen. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro 2020
- THL: Turvallinen Lääkehoito 2021
-Aihealueen Käypä hoito -suositukset
-Koulu, Mervaala. Farmakologia ja Toksikologia, Medicina, 8. painos tai uudempi tai
-Ruskoaho, Hakkola ja Huupponen, Lääketieteellinen farmakologia, Duodecim 2019

Työelämäyhteistyö

Lääkehoitopassi

Uusintamahdollisuudet

Farmakologia (3 op):
Tentti Examissa.

Lääkehoito (2 op):
Harjoitustuntien (2 eri kertaa) jälkeen on osaamistestit, joista kummankin testin arvosana tulee olla vähintään 1. Näiden testien uusinta/korotustentti Examissa.

Opintojaksoon kuuluu myös DigiCampuksella tehtävä Kliinisen hoitotyön perusosaamisen testi, joka tehdään kampuksella. Testi tehdään 1. kerran lukujärjestykseen suunniteltuna aikana. Tämän lisäksi opiskelija voi uusia testin 2 kertaa, yleisenä laitetenttipäivänä. Jos opiskelija ei läpäise 3 kerran jälkeen DigiCampuksen Kliinisen hoitotyön perusosaamisen testiä, hänen täytyy ilmoittautua uudelle lääkehoidon toteutukselle

Oppimisympäristö

Lääkehoito:
- Aloitustunnit (verkossa), harjoitustunnit (kampuksella)
- Harjoitustunneilla ja tuntien jälkeen testit 100% läsnäolovelvollisuus.
- Harjoitustuntien ennakkotehtävät (yksilö suoritus), työpajatehtävä (ryhmätyö) simulaatio-tehtävä (yksilö suoritus)
- Simulaatiotehtävä
- Kliinisen hoitotyön perusosaamisen testi kampuksella (DigiCampus)
- Moodle
- Lääkehoitopassi

Farmakologia:
Verkkoluennot (ei läsnäolovelvoitetta) ja verkkotehtävät
Exam-tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso (5 op) koostuu 135 opiskelutunnista, joihin kuuluu:
- verkko-opetusta
- harjoitustunteja
- testejä ja tenttejä
- itsenäistä opiskelua
- itsenäiset sekä ryhmätehtävät

Sisältö

Farmakologia:
Sisältö:
Farmakokinetiikka ja -dynamiikka
Autonomisen hermoston farmakologia
Sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito
Diabeteslääkkeet
Neurologisten sairauksien lääkehoito
Psyyken sairauksien lääkehoito
Mikrobilääkkeet ja rokotteet
Ruuansulatuselimistön sairauksien lääkehoito
Hormonivaikutteiset lääkkeet
Reuma- ja kihtilääkkeet
Uskomuslääkintä

LÄÄKEHOITO:

• Lääkehoidon juridiset ja eettiset perusteet
• Lääkehuolto (lääkkeen tilaaminen, toimittaminen, säilyttäminen ja hävittäminen)
• Lääkehoidon prosessi
• Lääkkeen antotavat ja lääkemuodot
• Lääkkeelliset kaasut
• Laskimoon annettava lääke- ja nestehoito (perifeerinen ja sentraalinen antoreittoreitti)
• Lääkehoitopassi ja siihen rekisteröityminen
• Lääkkeen käyttökuntoon saattaminen aseptisesti
• Lääkeannosteluun liittyvät käsitteet mm. 10 oikein

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Anatomian ja fysiologian perusteet
Hoitotyön perusosaaminen
Kliinisen hoitotyön menetelmät

Arviointimenetelmät

Farmakologia:
Lopputentti. Saadakseen hyväksytyn arvosanan opiskelijan tulee saavuttaa 50 % lopputentin maksimipisteistä. Kurssin kokonaisarvioinnin painotus opintopisteiden suhteessa (3/5).

Lääkehoito:
- Saadakseen hyväksytyn arvosanan lääkehoidosta (2 op), opiskelijan tulee saavuttaa vähintään arvosana 1 harjoitustuntien molemmista testeistä, sekä DigiCampuksella tehtävän testin maksimipisteistä vähintään 50 %.
- Harjoitustuntien testien (2) keskiarvosta muodostuu lääkehoidon numero.
- Simulaatiotehtävä
- DigiCampuksella tehtävä kliinisen hoitotyön perusosaamisen tietotesti arvoidaan hyväksytty/hylätty, mutta tämä täytyy olla hyväksytysti suoritettu läpi (vähintään 50 % oikein).
- Lääkehoidon osuudessa harjoitustunnit, simulaatio-tehtävä ja työpaja-työskentelyt tulee olla hyväksytysti suoritettu.
- Kurssin kokonaisarvioinnin painotus opintopisteiden suhteessa (2/5).

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei läpäise testejä ja/tai osallistu hyväksyttävällä tavalla läsnäolovelvoitteisiin opetustapahtumiin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Farmakologia:
Opiskelija määrittelee farmakologian keskeiset käsitteet ja selittää niiden merkitystä lääkkeen ominaisuuksille. Opiskelija tunnistaa yleisimpien sairauksien hoidossa käytettävien tärkeimpien lääkeaineiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet ja pystyy soveltamaan tietoa toteuttaessaan lääkehoitoa turvallisesti. Opiskelija ohjaa potilasta turvalliseen lääkehoitoon.

Lääkehoito:
Tunnistaa sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan vastuualueet lääkehoidossa
Tunnistaa juridisen sekä eettisen vastuun lääkehoidossa
Osaa nimetä lääkehuoltoon kuuluvia asioita (tilaus, toimitus, hävittäminen)
Osaa nimetä ja tunnistaa lääkehoidon käsitteitä, lääkkeiden antotapoja ja muotoja.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Farmakologia:
Opiskelija määrittelee farmakologian keskeiset käsitteet ja selittää niiden merkitystä lääkkeen ominaisuuksille. Opiskelija tunnistaa yleisimpien sairauksien hoidossa käytettävien tärkeimpien lääkeaineiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet ja pystyy soveltamaan tietoa toteuttaessaan lääkehoitoa turvallisesti. Opiskelija ohjaa potilasta turvalliseen lääkehoitoon.

Lääkehoito:
Ymmärtää ja määrittelee sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan vastuualueet lääkehoidossa
Ymmärtää ja toteuttaa juridista sekä eettistä vastuuta lääkehoidossa
Osaa toimia lääkehuoltoon liittyvissä asioissa ja ymmärtää niiden merkityksen lääkehoidossa (tilaus, toimitus, hävittäminen)
Ymmärtää lääkehoidon käsitteitä, lääkkeiden antotapoja ja muotoja ja osaa toteuttaa näitä käytännössä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Farmakologia:
Opiskelija määrittelee farmakologian keskeiset käsitteet kattavasti ja arvioi yksittäisen lääkeaineen kohdalla lääkeaineen ominaisuuksien merkitystä lääkkeen valinnalle ja lääkehoidon toteutukselle. Opiskelija nimeää yleisimpien sairauksien hoidossa käytettävien lääkeaineiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet ja soveltaa tietoa toteuttaessaan lääkehoitoa turvallisesti. Opiskelija perustelee lääkkeiden valintaa ja osaa ohjata potilasta lääkkeen käytössä hoitomyöntyvyyden näkökulmasta.

Lääkehoito:
Osaa toimia sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan vastuualueen mukaisesti lääkehoidossa ja osaa perustella niitä.
Toimii juridisen sekä eettisen vastuun mukaisesti lääkehoidossa ja osaa perustella toimintaansa.
Osaa suunnitella ja toteuttaa lääkehuoltoa (tilaus, toimitus, hävittäminen) ja osaa perustella toimintaansa.
Ymmärtää ja osaa soveltaa lääkehoidon käsitteitä, lääkkeiden antotapoja ja muotoja ja toteuttaa näitä perustellen.