Siirry suoraan sisältöön

Lääkehoito (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00BZ50-3038

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 06.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 65

Koulutus

 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Titta Sainio
 • Marjut Louhelainen
 • Meeri Heino

Opetusryhmät

 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • YLE SH tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Farmakologian tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Farmakologian luennot (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Farmakologian harjoitukset (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPREH22K
  Ensihoitajakoulutus 22K Lappeenranta
 • HLPRB1
  Moduuli B1
 • HLPRTH22K
  Terveydenhoitajakoulutus 22K Lappeenranta

Pienryhmät

 • Info
 • Seminaari
 • YLE SH tentti
 • Farmakologian tentti
 • Tentti
 • Farmakologian luennot
 • Farmakologian harjoitukset
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3
 • Harjoitus R 4
 • Simulaatio R 1
 • Simulaatio R 2
 • Simulaatio R 3
 • Simulaatio R 4

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa sairaanhoitajan juridisen ja eettisen vastuun lääkehoidossa
- toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja arvioida lääkehoidon vaikutusta
- luetella tavallisimpien sairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet
- perustella lääkkeen valintaa lääkeaineen ominaisuuksien, lääkeaineinteraktioiden ja hoitomyöntyvyyden näkökulmasta
- ohjata asiakasta lääkehoidon toteutuksessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi koostuu kahdesta osasta, Lääkehoito 2 op ja Farmakologia 3 op.

Lääkehoidon opetus:
Aloitusluento ja työpaja-tunnit kampuksella, harjoitustunnit 2x 4h (testit harjoitustuntien lopuksi), simulaatio ja YleSH:n Kliinisen hoitotyön perusosaamisen testi kampuksella.

Harjoitustunnit ja työpajatunnit:
- Opintojaksolla toteutetaan tiimioppimisen mallia, jossa käytetään käänteistä oppimista
- Aiheisiin on perehdyttävä etukäteen itsenäisesti
- Lääkehoidon harjoitustunneilla harjoitellaan erilaisia lääkehoitoon liittyviä kädentaitoja.

Farmakologian opetus:
Keskusteleva luento-opetus ja harjoitustunnit kampuksella, tietotestit ja lopputentti Moodlessa.

Ajoitus ja läsnäolo

Lääkehoito ja farmakologia: Opetus periodissa 1 ja 2

Lääkehoidon aloitustunnilla, työpaja-, harjoitustunneilla (1 ja 2) ja simulaatiossa (1) on 100 % läsnäolovelvollisuus.
Harjoitustuntien päätteeksi kampuksella tehdään DigiCampuksen testi: Kliinisen hoitotyön perusosaaminen.
Farmakologian opetuksessa ei läsnäolovelvoitetta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Farmakologia ja lääkehoito:
-Moodle-alustan materiaalit
-Saano, Taam-Ukkonen. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro 2020
- THL: Turvallinen Lääkehoito 2021
-Aihealueen Käypä hoito -suositukset
-Koulu, Mervaala. Farmakologia ja Toksikologia, Medicina, 8. painos tai uudempi tai
-Ruskoaho, Hakkola ja Huupponen, Lääketieteellinen farmakologia, Duodecim 2019

Työelämäyhteistyö

Lääkehoitopassi

Uusintamahdollisuudet

Farmakologia (3 op):
Toteutuksen tentin ajankohta on nähtävissä toteutuksen lukujärjestyksestä TimeEditistä ja yleiset uusintapäivät Pepistä.

Lääkehoito (2 op):
Harjoitustuntien (2 eri kertaa) jälkeen on osaamistestit. Näiden testien uusinta/korotustentti Examissa.
Opintojaksoon kuuluu myös YleSH:n Kliinisen hoitotyön perusosaamisen testi, joka tehdään kampuksella (DigiCampus). Testi tehdään 1. kerran lukujärjestykseen suunniteltuna aikana. Tämän lisäksi opiskelija voi uusia testin 2 kertaa.

Oppimisympäristö

Lääkehoito: Kampus: aloitustunnit sekä työpaja, harjoitustunnit ja simulaatiot.
Harjoitustunneilla, työpajassa ja simulaatioissa 100% läsnäolovelvollisuus.
YleSh Kliinisten menetelmien testi kampuksella (DigiCampus)
Moodle
DigiCampus
Lääkehoitopassi

Farmakologia: Lähiopetus kampuksella (ei läsnäolovelvoitetta) ja valinnaiset verkkotehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso (5 op) koostuu 135 opiskelutunnista, joihin kuuluu:
lähiopetusta
verkko-opetusta
harjoitustunteja
simulaatioita
testejä ja tenttejä
itsenäistä opiskelua

Sisältö

Farmakologia:
Sisältö:
Farmakokinetiikka ja -dynamiikka
Autonomisen hermoston farmakologia
Sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito
Diabeteslääkkeet
Neurologisten sairauksien lääkehoito
Psyyken sairauksien lääkehoito
Mikrobilääkkeet ja rokotteet
Ruuansulatuselimistön sairauksien lääkehoito
Hormonivaikutteiset lääkkeet
Reuma- ja kihtilääkkeet
Uskomuslääkintä


LÄÄKEHOITO:
• Lääkehoidon juridiset ja eettiset perusteet
• Lääkehuolto (lääkkeen tilaaminen, toimittaminen, säilyttäminen ja hävittäminen)
• Lääkehoidon prosessi
• Lääkkeen antotavat ja lääkemuodot
• Lääkkeelliset kaasut
• Laskimoon annettava lääke- ja nestehoito (perifeerinen ja sentraalinen antoreittoreitti)
• Lääkehoitopassi ja siihen rekisteröityminen
• Lääkkeen käyttökuntoon saattaminen aseptisesti
• Lääkeannosteluun liittyvät käsitteet mm. 10 oikein

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Anatomian ja fysiologian perusteet
Hoitotyön perusosaaminen
Kliinisen hoitotyön menetelmät

Arviointimenetelmät

Farmakologia:
Lopputentti. Saadakseen hyväksytyn arvosanan opiskelijan tulee saavuttaa 50 % lopputentin maksimipisteistä. Kurssin kokonaisarvioinnin painotus opintopisteiden suhteessa (3/5).

Lääkehoito:
Saadakseen hyväksytyn arvosanan lääkehoidosta (2 op), opiskelijan tulee saavuttaa 50 % testien ja tentin maksimipisteistä. Harjoitustuntien testien (2) keskiarvosta muodostuu lääkehoidon numero. YleSh:n kliininen testi arvoidaan hyväksytty/hylätty, mutta tämä täytyy olla hyväksytysti suoritettu läpi (vähintään 50 % oikein).
Aloitus- ja harjoitustunnit, simulaatiot ja työpaja-työskentelyt tulee olla hyväksytysti suoritettu. Kurssin kokonaisarvioinnin painotus opintopisteiden suhteessa (2/5).

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei läpäise toteutuksen testejä ja tenttejä ja/tai osallistu hyväksyttävällä tavalla läsnäolovelvotteisiin opetustapahtumiin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Farmakologia:
Opiskelija määrittelee farmakologian keskeiset käsitteet ja selittää niiden merkitystä lääkkeen ominaisuuksille. Opiskelija tunnistaa yleisimpien sairauksien hoidossa käytettävien tärkeimpien lääkeaineiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet ja pystyy soveltamaan tietoa toteuttaessaan lääkehoitoa turvallisesti. Opiskelija ohjaa potilasta turvalliseen lääkehoitoon.

Lääkehoito:
Tunnistaa sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan vastuualueet lääkehoidossa
Tunnistaa juridisen sekä eettisen vastuun lääkehoidossa
Osaa nimetä lääkehuoltoon kuuluvia asioita (tilaus, toimitus, hävittäminen)
Osaa nimetä ja tunnistaa lääkehoidon käsitteitä, lääkkeiden antotapoja ja muotoja.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Farmakologia:
Opiskelija määrittelee farmakologian keskeiset käsitteet ja selittää niiden merkitystä lääkkeen ominaisuuksille. Opiskelija tunnistaa yleisimpien sairauksien hoidossa käytettävien tärkeimpien lääkeaineiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet ja pystyy soveltamaan tietoa toteuttaessaan lääkehoitoa turvallisesti. Opiskelija ohjaa potilasta turvalliseen lääkehoitoon.

Lääkehoito:
Ymmärtää ja määrittelee sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan vastuualueet lääkehoidossa
Ymmärtää ja toteuttaa juridista sekä eettistä vastuuta lääkehoidossa
Osaa toimia lääkehuoltoon liittyvissä asioissa ja ymmärtää niiden merkityksen lääkehoidossa (tilaus, toimitus, hävittäminen)
Ymmärtää lääkehoidon käsitteitä, lääkkeiden antotapoja ja muotoja ja osaa toteuttaa näitä käytännössä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Farmakologia:
Opiskelija määrittelee farmakologian keskeiset käsitteet kattavasti ja arvioi yksittäisen lääkeaineen kohdalla lääkeaineen ominaisuuksien merkitystä lääkkeen valinnalle ja lääkehoidon toteutukselle. Opiskelija nimeää yleisimpien sairauksien hoidossa käytettävien lääkeaineiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet ja soveltaa tietoa toteuttaessaan lääkehoitoa turvallisesti. Opiskelija perustelee lääkkeiden valintaa ja osaa ohjata potilasta lääkkeen käytössä hoitomyöntyvyyden näkökulmasta.

Lääkehoito:
Osaa toimia sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan vastuualueen mukaisesti lääkehoidossa ja osaa perustella niitä.
Toimii juridisen sekä eettisen vastuun mukaisesti lääkehoidossa ja osaa perustella toimintaansa.
Osaa suunnitella ja toteuttaa lääkehuoltoa (tilaus, toimitus, hävittäminen) ja osaa perustella toimintaansa.
Ymmärtää ja osaa soveltaa lääkehoidon käsitteitä, lääkkeiden antotapoja ja muotoja ja toteuttaa näitä perustellen.