Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00BU27-3020

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 07.02.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 100

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Kari Kauranen
 • Aki Rintala

Opetusryhmät

 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIFYS21KM
  Fysioterapeuttikoulutus 21KM Lahti
 • HLPRFYS21K
  Fysioterapeuttikoulutus 21K Lappeenranta

Pienryhmät

 • Verkkoluento 1
 • Tentti 1
 • Tentti 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata sosiaali- ja terveysalan yleisimmät tutkimusmenetelmät
- arvioida ja analysoida tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettisiä periaatteita ja luotettavuutta
- kuvata tutkimusprosessin vaiheet
- selittää innovaatio-käsitteen ja hyödyntää innovaatiotoimintaa oman alan kehittämisessä
- käyttää oman alansa keskeisimpiä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmiä opinnäytetyön toteutuksessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Työskentely opinnäytetyöryhmissä, oppimistehtävät, verkkotyöskentely.
Toteutus tapahtuu verkossa ja sisältää joitakin verkkoluentoja.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso toteutetaan ajalla: 16.1.2023-5.2.2023.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tenttikirjallisuus:
Moodlessa jaettu kurssimateriaali

Oheiskirjallisuus:
Kylmä J & Juvakka T: Laadullinen terveystutkimus
Heikkilä T: Tilastollinen tutkimus
Metsämuuronen J: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä
Kananen J: Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä
Kananen J: Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona
Johansson ym.: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen tekeminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Ei ole

Uusintamahdollisuudet

Varsinaisen tentin lisäksi kaksi uusintakertaa kurssin päätyttyä.

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö, Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkoluennot 16 h
Itsenäinen opiskelu verkkomateriaalin ja oheiskirjallisuuden avulla

Sisältö

Tieteen filosofia, tieteellinen ajattelu ja tieto
Määrällinen tutkimus ja sen tekeminen
Laadullinen tutkimus ja sen tekeminen
Toiminnallinen opinnäytetyö ja sen tekeminen
Tutkimusetiikka

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on tarkoitettu opiskeltavaksi siinä vaiheessa, kun opinnäytetyö on ajankohtainen. Opinnäytetyöprosessi aloitetaan samanaikaisesti opintojakson aikana tai välittömästi sen suorittamisen jälkeen.

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti
Tentin suorittaminen hyväksytysti. Hyväksytty taso: 3 (väh. 60 % oikein tentissä)

Opintojakson suorittaminen ahotointina toteutetaan näyttönä. Erillinen ohjeistus näytön vastaanottavalta opettajalta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta hyväksyttyä tasoa

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Tentin hyväksytty suorittaminen (väh. 60% oikein).
Oppimistehtävien hyväksytty suoritus.

Opiskelija osaa
- sosiaali- ja terveysalan tutkimukseen ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet ja menetelmät
- suunnitella kehittämistoimintaa tutkimuksellisella lähestymistavalla
- toteuttaa oman opinnäytetyön suunnittelun, tiedonkeräämisen ja analysoinnin
- arvioida kriittisesti erilaisia tietolähteitä ja tekstiä sekä tehdä lähdemerkinnät ohjeiden mukaan
- rajata tiedon tarpeen yksittäisissä tiedon käyttötilanteissa ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oman alansa uusinta keskeistä tutkimustietoa
- toteuttaa luotettavuuden ja eettisyyden periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
- kirjoittaa tieteellistyyppistä, argumentoitua ja oikeakielistä asiatekstiä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- sosiaali- ja terveysalan tutkimukseen ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet ja menetelmät
- suunnitella kehittämistoimintaa tutkimuksellisella lähestymistavalla
- toteuttaa oman opinnäytetyön suunnittelun, tiedonkeräämisen ja analysoinnin
- arvioida kriittisesti erilaisia tietolähteitä ja tekstiä sekä tehdä lähdemerkinnät ohjeiden mukaan
- rajata tiedon tarpeen yksittäisissä tiedon käyttötilanteissa ja erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta
- käyttää oman alansa uusinta keskeistä tutkimustietoa
- toteuttaa luotettavuuden ja eettisyyden periaatteita tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
- kirjoittaa tieteellistyyppistä, argumentoitua ja oikeakielistä asiatekstiä.