Skip to main content

Management and Leadership (3 cr)

Code: AT00CB36-3002

General information


Enrollment

01.07.2022 - 04.09.2022

Timing

12.09.2022 - 13.11.2022

Number of ECTS credits allocated

3 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Faculty of Technology (LAB)

Campus

Lappeenranta Campus

Teaching languages

  • Finnish

Degree programmes

  • Bachelor's Degree Programme in Civil and Construction Engineering, Construction Engineering
  • Bachelor's Degree Programme in Civil and Construction Engineering, Civil Engineering

Teachers

  • Pekka Mytty

Scheduling groups

  • Luennot 1 (Size: 0. Open UAS: 0.)

Groups

  • TLPRTRT21S
  • TLPRIYKT21S

Small groups

  • Luennot 1

Learning outcomes

The student understands the basic principles of supervision and knows what requirements are set for the cooperation between a supervisor and a subordinate. The student knows the duties and responsibilities of a supervisor in compliance with labour legislation and occupational safety issues. The student gains the ability to develop their own leadership skills.

Implementation and methods of teaching

Johtaminen on laaja ja monitahoinen kenttä, jossa kirjaviisaudella on vaikea saavuttaa hyviä tuloksia. Oikeampi tapa on perehtyä johtamisen kysymyksiin tekemällä harjoituksia, tutkielmia ja havainnointeja. Kurssin opetusjärjestelyt mahdollistavat monimuotoisen opiskelun: työskentely koostuu luennoista, harjoituksista, ryhmätöistä,itsenäisestä tiedonhausta, esimiestyössä toimivien ihmisten haastatteluista ja seminaarityöstä, jolloin kurssin suorittaminen ei edellytä tenttimistä. Toisena vaihtoehtona on suorittaa kirjatentti, joka ohjeistetaan kurssin alussa. Soveltuvin osin käytetään ongelmaperustaista oppimismenetelmää (PBL).

1) Monimuotoisen opiskelun työskentely koostuu luennoista, harjoituksista, ryhmätöistä, itsenäisestä tiedonhausta, käytännön johtamiseen liittyvästä havainnoinnista, ongelmalähtöiseen oppimiseen liittyvistä PBL-tutoriaaleista. Vaihtoehdossa 1 kurssin suorittaminen ei sisällä tenttimistä.


2) Toisena vaihtoehtona on suorittaa kirjatentti ja tehdä kaksi harjoitustyötä ensimmäisillä luentokerroilla esiteltävällä tavalla..

Learning material and recommended literature

Alan kirjallisuus ja oppimateriaali Moodlessa.

Sopivaa materiaalia löytyy esimerkiksi seuraavista kirjoista:

1. Pentikäinen Markku; Ensiaskeleet esimiehenä, Helsinki 2009

2. Vanhala, Laukkanen & Koskinen: Liiketoiminta ja johtaminen, 3. painos, Keuruu 2002

3. Riitta Hyppänen: Esimiesosaaminen, 2014

4. Viitala, Jylhä: Johtaminen: keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit; Helsinki: Edita 2019

Exam retakes

Tutkintosäännön mukaan, sovi erikseen opettajan kanssa.

Learning environment

Lähiopetus, Moodle, Zoom

Student time use and work load

Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työtä. Kurssin kokonaistyömäärä n. 81 tuntia.

Contents

Toteutuksen lähtökohtana ovat missio, visio, strategia ja tavoitteet, jotka ovat oleellinen osa yrityksen toiminnan sisältöä. Kurssilla käsitellään sitä, miten ihmisten toiminta yrityksessä organisoidaan, jotta strategia ja tavoitteet voidaan saavuttaa. Siihen liittyviä asioita ovat mm. prosessit, organisaatiorakenteet, johtamisjärjestelmät ja verkostoituminen. Asioiden johtamisen (management) ohella opintojaksolla tarkastellaan myös ihmisten johtamisen alueita. Niillä varmistetaan, että yrityksen toimintaa on toteuttamassa ja kehittämässä riittävä, osaava ja motivoitunut henkilöstö. Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat mm. johtajuus, itsensä johtaminen, vuorovaikutus, viestintä, organisaation osaamisen kehittäminen ja organisaatiokulttuuri. Eri teemojen osalta pohditaan myös sitä, miten niihin heijastuvat erilaiset tilanteet yrityksen toiminnassa.

Additional information for students: previous knowledge etc._peppi

Vaihtoehdossa1 kuuluvat luennot, PBL-tutoriaalit ja luennoilla sovittavat harjoitukset.PBL-menetelmällä toteutettuun osuuteen on läsnäolovelvoite ja jokainen pienryhmän jäsen tekee tästä osuudesta 10 – 15 sivun raportin. Ryhmät esittelevät tuloksensa muille ryhmille opintojakson loppupuolelle sijoittuvissa seminaareissa.

Vaihtoehdossa 2 ei ole läsnäolopakkoa, vaan opintojakson voi suorittaa tulemalla tenttiin ja tekemällä ensimmäisellä luentokerralla sovittavalla tavalla itsenäiset raportit.Tentissä on 4 esseekysymystä.


Opiskelijan tulee tehdä valinta ja päätös vaihtoehdon 1 ja 2 kaksi välillä viimeistään 25.9.2022 mennessä.

Assessment criteria

1) Monimuotoisen opiskelun työskentely koostuu luennoista, harjoituksista, ryhmätöistä, itsenäisestä tiedonhausta, käytännön johtamiseen liittyvästä havainnoinnista, ongelmalähtöiseen oppimiseen liittyvistä PBL-tutoriaaleista. Vaihtoehdossa 1 kurssin suorittaminen ei sisällä tenttimistä.


2) Toisena vaihtoehtona on suorittaa kirjatentti ja tehdä kaksi harjoitustyötä ensimmäisillä luentokerroilla esiteltävällä tavalla..

Assessment scale

1-5