Siirry suoraan sisältöön

Lasten ja nuorten fysioterapia (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA39-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Sirpa Silaste
 • Milla Reponen

Opetusryhmät

 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Opintokäynti/ekskursio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIFYS21KM
  Fysioterapeuttikoulutus 21KM Lahti

Pienryhmät

 • Verkkoluento
 • Opintokäynti/ekskursio
 • Harjoitukset
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata ja arvioida lapsen sensomotorista kehitystä sekä tunnistaa sensomotorisen kehityksen poikkeavuudet ja viivästymän
- kuvata lapsen erityispiirteet kuntoutujana ja lähipiirin sekä moniammatillisen yhteistyön merkityksen lapsen kuntoutuksessa
- arvioida, suunnitella ja toteuttaa lapselle sekä nuorelle yksilöllistä ja tavoitteellista fysioterapiaa
- kuvata lapsen ja nuoren fysioterapiapolun sekä apuvälinepalvelut ja valita lapsen toimintakykyä tukevat apuvälineet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Jokaiselle kontaktiopetuskerralle valmistaudutaan ennakolta itsenäisesti opiskelemalla tai tekemällä oppimistehtävä.
Opetusmenetelmät: Luennot, tieto- ja taitopajat,oppimistehtävät Zoomissa ja kampuksella.
Opiskelija antaa opintojaksopalautteen opintojakson lopussa. Opettaja vastaa palautteeseen.
Ajoitus: Lähiopetus alkaa viikolla 41 ja loppuu viikolla 49.
Muutokset ovat mahdollisia.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus vko 41- 49.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjaudu Duodecimin oppiporttiin ja sieltä seuraavat materiaalit:

Pihko H., Haataja L. ja Rantala H. (toim.) Lastenneurologia. 2015. Duodecim.. Tenttiin sivut 128-137, 138-145, 172-183, 210-217.
Rajantie J. , Heikinheimo M., Renko M. (toim.) Lastentaudit. 2016. Duodecim.
Arokoski J. ym (toim.) 2015. Fysiatria.Duodecim.
Kalso E. ym. (toim.) 2018. Kipu. Duodecim.

Lisäksi:

Kauranen K. 2017. Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma Pro.
Salpa, P. 2007: Lapsen liikkumisen kehitys- ensimmäinen ikävuosi. Jyväskylä: Gummerus.
Salpa, P. & Autti-Rämö, I. 2010.Lapsen ensimmäinen vuosi. Kehitys ei etene odotetusti, mitä tehdä? Livonia:Tammi.
Zukunft-Huber, B. 1991. Vauva oppii liikkumaan. Lapsen ensimmäinen vuosi. Jyväskylä: Gummerus.
.
Muu oppikurssilla ilmoitettu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaava osaaminen hankittuna korkeakoulusta.

Työelämäyhteistyö

Vierailijoita työelämästä.

Uusintamahdollisuudet

Verkkotentti Moodle-ympäristöstä
Osa 1. Soveltava- ja monivalintatentti lastenneurologisesta ja lastentautien fysioterapiasta vko 47. Yksi uusintatentti. Arviointi 1-5.
Osa 2: Numeerisesti arvioitava oppimistehtävä.

Oppimisympäristö

Verkko-opetus, lähiopetus ja mahdolliset opintokäynnit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Valmistautuminen ennakolta lähiopetukseen, tentit ja oppimistehtävät. Opiskelijan työtä 135 t.Lähiopetusta 44 t. Opetus verkkoympäristössä ja kampuksella.

Sisältö

Lapsen ja nuoren arviointi ja tutkiminen (sensomotorinen kehitys, ruumiin rakenne, asennon hallinta, liikkumis- ja toimintakyky,hengitystoiminnot).
Lapsen sensomotorisen kehityksen tukeminen.
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien yksilöllinen ja näyttöön perustuva fysioterapia (skolioosi, selkäsairaudet, alaraajojen rakennepoikkeavuudet, rasitustilat, Perthesin tauti, reuma).
Neurologisten sairauksien yksilöllinen ja näyttöön perustuva fysioterapia (CP-vamma, lihastaudit, olkahermopunoksen syntymävaurio, hydrocefalus, neuromuskulaariset sairaudet, meningomyelocele, Downin oireyhtymä).

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Eri-ikäinen ihminen-opintojakso (5 op)

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana muodostuu osa-suorituksista, jotka ovat soveltava tentti 3/4 ja oppimistehtävä lapsen arvioinnista 1/4.
Muut oppimistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty- hylätty Tentistä tulee saadaa 50 % oikein.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa etsiä tietoa tiedonhankinnan prosessin eri vaiheide mukaisesti ja perustella tietolähteiden valintaa ja käyttöä.
Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla.
Opiskelija soveltaa monipuolisesti opittuja työtapoja lasten ja nuorten fysioterapiassa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osa arvioida kriittisesti erilaisia tietolähteitä ja vertailla niitä.
Opiskelija osa käyttää ammattikäsitteitä laajaalaisesti.
Opiskelija osaa valita lasten ja nuorten fysioterapiaan soveltuvia tekniikoita ja työtapoja ja perustella valintansa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa arvioida ja perustella tiedonlähteiden hyödyllisyyttä.
Opiskelija osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä sujuvasti kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa valita, yhdistellä ja kehittää lasten ja nuorten fysioterapiaan soveltuvia tekniikoita ja työtapoja.