Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palvelujen muotoilu (5 op)

Toteutuksen tunnus: YH00CP34-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu

Opettaja

 • Milla Mäkinen
 • Tarja Korpela

Opetusryhmät

 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIYSTPAMU22K
  Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu (YAMK) 22K Lahti
 • HLPRYTO22H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2022-2023, Hyvinvointi, Lappeenranta
 • HLTIYTO22H
  Täydentävä osaaminen YAMK 2022-2023, Hyvinvointi, Lahti

Pienryhmät

 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää digitaalisten palveluiden muotoilun käsitteitä ja tietopohjaa
- mitata ja arvioida digitaalista asiakaskokemusta
- parantaa monikanavaista digitaalista palvelua tietoon perustuen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti Zoomissa. Oppimisympäristö On Moodle.
Opetusmenetelmät: itsenäinen opiskelu, ryhmätyö, luennot

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso sisältää:
Opintojakson orientaatio 1.2 klo 9-12. Orientaatiossa annetaan digitaalisen palvelun kehittämistehtävä ja ryhmäydytään. Osallistuminen orientaatioon on välttämätöntä.
1. Kontaktipäivä 9.3 klo 9-16. Suunnitelmien esitykset, ohjausta ryhmien kehittämistehtävään, ryhmätyöskentelyä
2. Kontaktipäivä kehittämistehtävien esittäminen 12.4 klo 9-16
Opintojaksotehtävän palautus 8.5 mennessä,
Vertaisarvioinnin palautus 18.5 mennessä
Tuutoreiden arviointi ja arvosanat Pepissä viimeistään 10.6.2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena, Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025. 2016. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja
2016:5. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75526/JUL2016-5-hallinnonalan-ditalisaation-linjaukset-2025.pdf

Saranto, K. 2020. Digitalisaatio ja sähköiset palvelut
uudistuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Saatavissa https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/24304/1611315756938124923.pdf?sequence=2

Suomidigi. 2020. Digitaalisten palvelujen asiakaslähtöinen suunnittelu. Saatavissa https://www.suomidigi.fi/sites/default/files/2020-03/Digitaalisten%20palvelujen%20asiakasl%C3%A4ht%C3%B6inen%20suunnittelu.pdf

Kyytsönen, M., Aalto. A-M. & Vehko, T. 2021. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2020-2021: Väestön kokemukset. Raportti 7/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavissa
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142675/URN_ISBN_978-952-343-680-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Moodlessa on lisää kirjallisuutta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutukselle ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Oppimisympäristö

Zoom ja Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetus 1 op
Kehittämistehtävä + itsenäinen opiskelu 3,5 op
Itse- ja väliarviointi 0,5 op

Sisältö

digitalisaatio ja teknologia sote:ssa, palveluiden kehittäminen, digitaalinen asiakaskokemus, palvelumuotoilu, design brief

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelumuotoilu (yamk) -opiskelijoille. Opintojaksolla opiskelu edellyttää aikaisempia palvelumuotoiluopintoja väh 10 op ja tuplatimantti-mallin hallintaa.

Opintojakson vastuuopettaja tarja.korpela@lab.fi

Arviointimenetelmät

Itse- ja vertaisarviointi
Tuutoreiden arviointi

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt kehittämistehtävää hyväksytysti

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää digitaalisten palveluiden muotoilun käsitteitä ja tietopohjaa
- käyttää laadullisia menetelmiä käyttäjäymmärryksen hankkimisessa ja laatii projektisuunnitelman käyttäjäkokemuksen hankkimiseksi. Tuottaa presentaation projektista.Hyödyntää prensentaatiossa visuaalisuutta.
- tekee ehdotuksia palvelun parantamiseksi projektissa hankitun käyttäjäymmärryksen pohjalta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää asiantuntevasti laadukkaisiin lähteisiin perustuvaa digitaalisten palveluiden muotoilun käsitteitä ja tietopohjaa.
- käyttää monipuolisesti laadullisia menetelmiä käyttäjäymmärryksen hankkimisessa ja laatii johdonmukaisen ja selkeän projektisuunnitelman käyttäjäkokemuksen hankkimiseksi. Tuottaa visuaalista viestintää korostavan, huolella laaditun presentaation projektista. Esitys on selkeä ja osoittaa asiantuntemusta.
- tekee konkreettisia, käyttäjäymmärykseen perustuvia ehdotuksia palvelun parantamiseksi.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- käyttää asiantuntevasti digitaalisten palveluiden muotoilun käsitteitä ja tietopohjaa. Tietoperusta hyödyntää monipuolisesti ajantasaisia ja laadukkaita lähteitä.
- käyttää monipuolisesti, oivaltavasti ja perustellusti laadullisia menetelmiä käyttäjäymmärryksen hankkimisessa ja laatii johdonmukaisen ja selkeän projektisuunnitelman käyttäjäkokemuksen hankkimiseksi. Tuottaa visuaalisesti oivaltavan, huolella laaditun presentaation projektista. Esitys on selkeä ja osoittaa asiantuntemusta.
- tekee perusteltuja ja oivaltavia käyttäjäymmärykseen perustuvia ehdotuksia palvelun parantamiseksi.