IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Fysioterapeuttikoulutus > Fysioterapeuttikoulutus 17m, monimuotototeutus, lahti

Fysioterapeuttikoulutus 17M, monimuotototeutus, Lahti

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Fysioterapeutin koulutus
                                                               
YDINOSAAMINEN
                                                               
PERUSOPINNOT
                                                               
Fysioterapiatyö 1
     
           
                                   
Asiantuntijaviestintä 3
     
           
                                   
Informaatiolukutaito 1
     
           
                                   
Asiakaskeskeinen fysioterapia 2
     
           
                                   
Englannin kieli ja viestintä 3  
     
               
                             
Fysioterapia kuntoutuksen viitekehyksessä 2
     
           
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5  
       
                   
                       
Ruotsin kieli, suullinen 1.5  
       
                   
                       
AMMATTIOPINNOT
                                                               
Fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely
                                                               
Ihmisen toiminnallinen anatomia ja fysiologia 4
     
           
                                   
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallinen anatomia ja fysiologia 6
     
           
                                   
Toimintakyvyn analysoinnin perusteet ja kliininen päättely 5
     
           
                                   
Lääketieteellinen näkökulma toimintakykyyn 5  
     
               
                             
Toimintakyvyn tukemisen ja harjoittamisen menetelmiä
                                                               
Ryhmän ohjaus ja terveysliikunta 5
     
           
                                   
Fyysinen harjoittelu osana fysioterapiaa 8  
     
               
                             
Terveyden edistäminen, hyvinvointiteknologia ja ympäristön suunnittelu 5  
     
               
                             
Manuaalinen terapia 5  
     
               
                             
Liikkumisen ja liikkumisen edellytysten tukeminen 5  
       
                   
                       
Fysioterapia toimintakyvyn tukemisessa I
                                                               
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia 7  
       
                   
                       
Kipu ja sen hoito 5    
       
                       
                 
Elintapasairauksien fysioterapia 5  
       
                   
                       
Fysioterapia toimintakyvyn tukemisessa II
                                                               
Fysioterapia ja kuntoutuminen keskushermostohäiriöissä 5    
       
                       
                 
Orthopaedic, traumatological and surgical physiotherapy 5    
       
                       
                 
Fysioterapia toimintakyvyn tukemisessa III
                                                               
Lasten ja nuorten fysioterapia 5    
         
                           
           
Ikääntyvän asiakkaan erityiskysymykset ja TULES -syventävät opinnot 5    
         
                           
           
Physiotherapy for occupational well-being and mental health 5    
         
                           
           
Hyvinvointipalvelujen kehittäminen
                                                               
Otetta osaamiseen -yrittäjyysosaaminen 5    
         
                           
           
Johtaminen, esimiestyö ja työyhteisöissä toimiminen 5      
         
                               
     
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
       
                       
                 
Harjoittelu
                                                               
Fysioterapian harjoittelu
                                                               
Harjoittelu 1 5  
     
               
                             
Harjoittelu 2 10  
       
                   
                       
Harjoittelu 3 10    
       
                       
                 
Harjoittelu 4 10  
 
 
     
       
                 
     
Harjoittelu 5 10      
           
                                   
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 1 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 2 5      
         
                               
     
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 3 5      
           
                                   
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
MUUT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Täydentävät opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
MINOR PROGRAMME: Mental Wellbeing and Physical Activity
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Counselling 5                                                                
Physical activity and exercise promoting mental wellbeing 10                                                                
29665530293630302515159.679.679.671212121010101010108.338.338.33555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 29665530293630302515159.679.679.671212121010101010108.338.338.33555555

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tammikuussa 2017 alkava fysioterapeuttikoulutus toteutetaan monimuotona.Opintojen laajuudet ja sisällöt ovat samat kuin päivätoteutuksessa.

Fysioterapeutin koulutuksessa perehdytään eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten toiminta- ja liikkumiskyvyn tukemiseen ja haittojen ehkäisyyn. Koulutuksen perustana ovat fysioterapiatiede ja fysioterapiatyö sekä alueelliset, kansalliset ja kansainväliset kehittämishaasteet.

Fysioterapian ydinosaamisalueet ovat 1) Fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely, 2) Toimintakyvyn tukeminen ja harjoittaminen, 3)Fysioterapia toimintakyvyn tukemisessa ja 4) Hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Osaamialaueet kuvaavat sitä työelämäosaamista mitä fysioterapeutilta edellytetään valmistumisvaiheessa. Koulutuksen tavoitteena on, että jokaisella valmistuvalla fysioterapeutilla on hyvät valmiudet siirtyä työelämään.

Ydinosaamisen lisäksi opiskelija valitsee tutkintoonsa täydentäviä osaamiskokonaisuuksia ja opintojaksoja, joilla opiskelija voi profiloida omaa osaamistaan ja suunnata omia ammatillisia tavoitteitaan. Täydentävät opinnot on mahdollista valita sosiaali- ja terveysalan täydentävien opintojen tarjonnasta tai kokonaan toisen ammattialan tarjonnasta.

Sosiaali- ja terveysalalla pyritään edistämään oppimista tarjoamalla opiskelijoille mahdollisimman laaja-alaisia, monipuolisia ja oppimaan innostavia oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöt voivat sijaita sekä oppilaitoksella että oppilaitoksen ulkopuolella. Tietoja ja taitoja opiskellaan mahdollisimman paljon niiden todellisissa ja luonnollisissa yhteyksissä. Koulutuksen aikana tarjoutuu erilaisia tapoja opiskella ja kehittää omaa osaamista. Opiskelu on sosiaalista, yhteistoiminnallista ja moniammatillista. Opiskelu on teorian ja käytännön yhteensovittamista, tietojen ja taitojen oppimista työelämälähtöisesti. Osaamista voidaan varmistaa muun muassa simulaatioympäristön tarjoamilla mahdollisuuksilla tai osaamista voidaan hankkia työskentelemällä opiskelijaosuuskunnassa yrittäjänä. Opetuksessa hyödynnetään myös verkkoympäristöä, joka mahdollistaa joustavan opiskelun opiskelijalle itselleen sopivana aikana. Kansainvälisen yhteistyön lisääntyessä opiskelu tapahtuu entistä enemmän myös ulkomailla, jolloin kansainvälisessä vaihdossa suoritetut opinnot ovat osa opiskelijan opintoja.

Fysioterapian koulutusohjelmassa voi ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen valita kahdesta mahdollisesta oppimisympäristöstä. Työelämäläheisellä polulla opiskelija harjaannuttaa fysioterapian osaamistaan kiinteässä työelämä yhteistyössä ja oppii toimimaan aidoissa työelämän toimintaympäristöissä sekä hankkeissa opettajan ohjaamana. Opiskelijaosuuskunnassa pääsee harjoittelemaan yrittäjyyttä jo opiskelu aikana. Opiskelijaosuuskunta on opiskelijoiden oma tiimiyritys, jossa harjoitellaan erilaisissa yrittäjyyden rooleissa toimimista sekä hyvinvointipalveluiden tuottamista asiakkaille.

Sosiaali- ja terveysalalla jokaisella opiskelijalla on oma tuutoropettaja. Tuutoropettajan kanssa opiskelija tekee henkilökohtaisen suunnitelman opintojensa suorittamiseksi (HOPS), tämä sisältää opintojen ajallisen etenemisen suunnitelman. Tuutoropettaja seuraa opintojen etenemistä sekä ohjaa ja tukee opintojen aikana. Kaikilla opiskelijoilla on oikeus myös aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT). Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijalla on oikeus hakea hyväksilukua niistä opinnoista, joiden osaamisen hallinnan hän pystyy osoittamaan. Tuutoropiskelijoilla on tärkeä rooli toimia vertaistukena varsinkin opintojen alkuvaiheissa.