IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Media-alan koulutus (2014, 2015, 2016)

Media-alan koulutus (2014, 2015, 2016), Medianomi (AMK): 240 op
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Medianomi (AMK)

Opintojen rakenne

Medianomi (AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaaminen koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, alan työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä ja ne antavat opiskelijalle tutkinnon edellyttämän osaamisen perustan ja asiantuntijuuden. Täydentävän osaamisen opinnoilla, jotka koostuvat opiskelijan valitsemista muista ammatillisista opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista, opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa ja suunnata osaamistaan oman kiinnostuksensa mukaisesti.

Ydinosaaminen hankitaan keskeisesti pääaineen ammattiopinnoissa, joissa voi olla yhteisiä osioita muiden pääaineiden kanssa. Opinnoissa kuljetaan ensimmäisten vuosien perusteista aina syvemmälle oman alan osaamiseen.

Opiskelijan oma aktiivisuus on ensisijaisen tärkeää oppimisen tapahtuessa tekemisen kautta. Tekemisen prosesseissa opiskelija saavuttaa välineen (kameran, ohjelmistojen ym.) hallinnan, mutta myös oman persoonallisen ilmaisutapansa näitä välineitä käyttäen.

Opiskelija valitsee opintomoduuleja täydentävään osaamiseensa eli syventyy näin haluamalleen osaamisalueelle. Vapaasti valittavat opinnot (15 op) ovat osa täydentävää osaamista ja niitä voi valita niin media-alan omasta kuin laajemmin Muotoiluinstituutin, Lahden ammattikorkeakoulun tai muiden korkeakoulujen opetustarjonnasta. Erikoistumisen valinnat tehdään pääaineen tutor-opettajan kanssa ns. hops-keskusteluissa, joissa laaditaan opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Myös työpaikoilla, yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai koulun projekteissa hankittava harjoittelu erikoistaa opiskelijaa. Tyypillistä opinnoille onkin kiinteä yhteys työelämään ja monialaisuus koulun toimintaympäristössä.

Media-alan koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Media-alan ammattien edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet opitaan pääosin erilaisissa käytännön suunnitteluprojekteissa. Suunnitteluprojektien toimeksiannot tulevat usein suoraan työelämäkumppaneilta, jolloin myös teollisuuden prosessit ja toimintamallit tulevat tutuiksi jo opiskeluaikana.