IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Sairaanhoitajakoulutus > Sairaanhoitajakoulutus 16s, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Sairaanhoitajakoulutus 16S, Lahti

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
SAIRAANHOITAJA KOULUTUS
                                                               
YDINOSAAMINEN
                                                               
PERUSOPINNOT
                                                               
Hyvän hoitamisen perusteet
                                                               
AMMATTIOPINNOT
                                                               
Hyvä hoitaminen pitkäaikaissairauksia sairastavan hoitotyössä
                                                               
Hyvä hoitaminen akuuttihoitotyössä
                                                               
Hyvä hoitaminen elämän eri vaiheissa
                                                               
Perheen hoitamisen osaaminen 2
     
           
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
     
           
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
     
           
                                   
Lasten ja nuorten hoitamisen osaaminen 5
     
           
                                   
Ikääntyneen hoitamisen osaaminen 5
     
           
                                   
Hyvinvointipalvelujen kehittäminen
                                                               
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Harjoittelu
                                                               
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
MUUT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
1500015000000555000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 1500015000000555000000000000000000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Syksyllä 2016 alkaa sairaanhoitajakoulutuksessa Päivätoteutus. Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) sairaanhoitajakoulutuksen opinnot muodostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, harjoittelusta (75 op) ja opinnäytetyöstä (15 op) sekä täydentävistä ammattiopinnoista (30 op), joka sisältää vapaasti valittavat opinnot (15 op). Opetussuunnitelma rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 15-30 opintopistettä. Moduuli jakautuu opintojaksoihin, jotka ovat laajuudeltaan 5-10 opintopistettä.

Koulutus rakentuu asiakas-ja potilaslähtöisen hyvä hoito –teeman ympärille. Opinnoissa perehdytään eri-ikäisten akuutisti ja pitkäaikaisesti sairastuneiden asiakkaiden hoitotyöhön. Keskeisiä teemoja ovat kliininen hoitotyö, päätöksenteko, ohjaus- ja opetusosaaminen, eettisyys ja ammatillisuus, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, johtaminen ja yrittäjyys.