IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Sairaanhoitajakoulutus > Sairaanhoitajakoulutus 16s, lahti
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Sairaanhoitajakoulutus 16S, Lahti

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
SAIRAANHOITAJA KOULUTUS
                                                               
YDINOSAAMINEN
                                                               
PERUSOPINNOT
                                                               
Hyvän hoitamisen perusteet
                                                               
Asiantuntijaviestintä 3
     
           
                                   
Informaatiolukutaito 1
     
           
                                   
Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen 6
     
           
                                   
Hyvän hoidon kliininen osaaminen 5
     
           
                                   
Lääketieteen osaaminen 1 5
     
           
                                   
Harjoittelu: Hyvän hoitamisen perusteet 10
     
           
                                   
AMMATTIOPINNOT
                                                               
Hyvä hoitaminen pitkäaikaissairauksia sairastavan hoitotyössä
                                                               
Pitkäaikaissairaan hoitamisen osaaminen 5
     
             
                       
Päihde- ja mielenterveystyön osaaminen 5
     
             
                       
Competence in health promotion 2
     
           
                 
Englannin kieli ja viestintä 3
       
               
                             
Lääketieteen osaaminen 2 5
     
             
                       
Hyvä hoitaminen akuuttihoitotyössä
                                                               
Akuuttihoitotyön osaaminen 5
   
     
                 
Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisuosaaminen 5
   
 
     
     
                 
Kohtaamisen ja ohjaamisen osaaminen 5
   
 
     
     
                 
Lääketieteen osaaminen 3 5
   
 
     
     
                 
Hyvä hoitaminen elämän eri vaiheissa
                                                               
Perheen hoitamisen osaaminen 2
     
           
                 
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5  
       
                 
                 
Ruotsin kieli, suullinen 1.5  
       
                 
                 
Lasten ja nuorten hoitamisen osaaminen 5  
       
                 
                 
Ikääntyneen hoitamisen osaaminen 5  
       
                 
                 
Hyvinvointipalvelujen kehittäminen
                                                               
Johtaminen, esimiestyö ja työyhteisöissä toimiminen 5  
     
 
               
     
           
Otetta osaamiseen -yrittäjyysosaaminen 5  
     
 
               
     
           
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5  
     
 
               
     
           
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 1 5  
       
                   
                       
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 2 5  
       
                   
                       
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 3 5  
       
                   
                       
Harjoittelu
                                                               
Harjoittelu: Yleislääketiede ja lääketieteen erikoisalat 10  
       
                   
                       
Harjoittelu: Yleiskirurgia ja kirurgian erikoisalat 10  
       
                   
                       
Harjoittelu: Lastenhoito ja lastentaudit 7  
       
                   
                       
Harjoittelu: Äitiyshuolto 1  
       
                   
                       
Harjoittelu: Mielenterveys ja psykiatria 10  
       
                   
                       
Harjoittelu: Vanhusten hoito ja geriatria 8  
       
                   
                       
Harjoittelu: Kotisairaanhoito 10  
       
                   
                       
Harjoittelu 9  
       
                   
                       
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
MUUT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
49.33123.177.5036.2513.08109.0814.087.50012.0812.0812.084.364.364.3636.3636.3636.364.694.694.692.52.52.5000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 49.33123.177.5036.2513.08109.0814.087.50012.0812.0812.084.364.364.3636.3636.3636.364.694.694.692.52.52.5000000

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Syksyllä 2016 alkaa sairaanhoitajakoulutuksessa Päivätoteutus. Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) sairaanhoitajakoulutuksen opinnot muodostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, harjoittelusta (75 op) ja opinnäytetyöstä (15 op) sekä täydentävistä ammattiopinnoista (30 op), joka sisältää vapaasti valittavat opinnot (15 op). Opetussuunnitelma rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 15-30 opintopistettä. Moduuli jakautuu opintojaksoihin, jotka ovat laajuudeltaan 5-10 opintopistettä.

Koulutus rakentuu asiakas-ja potilaslähtöisen hyvä hoito –teeman ympärille. Opinnoissa perehdytään eri-ikäisten akuutisti ja pitkäaikaisesti sairastuneiden asiakkaiden hoitotyöhön. Keskeisiä teemoja ovat kliininen hoitotyö, päätöksenteko, ohjaus- ja opetusosaaminen, eettisyys ja ammatillisuus, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, johtaminen ja yrittäjyys.